Waardering voor buurt stijgt; economische crisis laat zich voelen

Nijmegenaren blijven positief over hun stad. Ruim 90% vindt Nijmegen een prettige stad om te wonen en driekwart van de Nijmegenaren zegt trots te zijn op de stad. Mensen waarderen hun woonbuurt beter. (7,5, was 7,3 in 2011). Circa de helft van de Nijmegenaren zet zich in de vrije tijd in voor de samenleving. Een deel is bereid zich meer in te gaan zetten. Het oordeel over de bereikbaarheid van de stad is zowel bij burgers als ondernemers verbeterd.

Het energieverbruik is gedaald en de belangstelling voor duurzame energie is groot.

De economische crisis leidt tot zorgpunten: de werkloosheid is verder toegenomen, de werkgelegenheid afgenomen, de bestedingen in de binnenstad lopen terug en het aantal huishoudens onder de lage inkomensgrens is gestegen. Dit alles blijkt uit de 6e editie van de tweejaarlijkse Stads- en Wijkmonitor.

Leefbaarheid wijken

De verschillen in leefbaarheid tussen de woonwijken zijn kleiner geworden. Het aantal kleinere gebiedjes binnen wijken, waar relatief veel leefbaarheidsproblemen spelen, is aan het afnemen. In die gebiedjes wonen naar verhouding veel huishoudens, waar meer zorgbehoeftes en problemen tegelijk spelen.

Overal zetten bewoners zich in hun vrije tijd in voor organisaties, andere mensen of de woonbuurt. Bereidheid tot meer inzet is zeker aanwezig.

In de ranglijst van belangrijkste buurtproblemen is weinig veranderd: verkeersproblematiek blijft nummer één, gevolgd door ‘onveiligheid/criminaliteit’, ‘rommel/zwerfvuil/hondenpoep’ en parkeerproblemen.

Economische crisis

In 2011 constateerden we dat de crisis nog niet sterk doorwerkte op de bedrijvigheid en bewoners. Het beeld van nu is minder positief. Het aantal banen in de stad is afgenomen. De werkloosheid in Nijmegen loopt naar verwachting op tot een top in 2014. Na 2014 wordt een licht herstel verwacht.

Vijf procent van de huishoudens geeft aan dat de financiële situatie binnen het huishouden in de afgelopen jaren sterk verslechterd is. Tien procent geeft aan dat de huidige financiële situatie van het huishouden slecht of zeer slecht is.

De bestedingen van bezoekers in de binnenstad zijn teruggelopen bij een gelijke waardering (7,4).

Het jaarlijks aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen lag in de periode 2008-2012 op 669. Dat is boven het langjarig gemiddelde (jaarlijks 613 in de periode 1995-2012). Het grootste deel van de in de afgelopen jaren opgeleverde woningen, waaronder een groeiend aantal etagewoningen, is in de bestaande stad gebouwd.

Mobiliteit

Het percentage Nijmegenaren, dat verkeersproblematiek (bereikbaarheid, doorstroming, files, verkeersveiligheid) als één van de belangrijkste stadsproblemen noemt, is sterk afgenomen, van 40% in 2011 naar 22% in 2013. Verkeersproblematiek staat wel nog bovenaan in de ranglijst van belangrijkste stadsproblemen volgens burgers, gevolgd door parkeerproblemen. Op drie en vier staan ‘onveiligheid/criminaliteit’ en het (winkel)voorzieningenniveau.

Bij zowel burgers als ondernemers is het oordeel over de bereikbaarheid van Nijmegen met de auto verbeterd. De laatste metingen hierover zijn uitgevoerd vóór de opening van de nieuwe stadsbrug. Ook het oordeel over de bereikbaarheid met de fiets van locaties binnen de stad is verbeterd.

Het aandeel Nijmegenaren, dat de fiets in plaats van de auto pakt, is gestegen.

Het oordeel van centrumbezoekers over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen en fietsenstallingen is verbeterd. Er is sprake van draagvlak voor en een groeiend gebruik van het goedkoop parkeren in garages in het centrum na 18.00 uur.

Energie

In de periode 2009-2013 daalde het gemiddelde gasverbruik bij huishoudens met 11%. Ook het totale zakelijke gasverbruik is afgenomen, met 6,2%. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per huishouden daalde met 8%. Het totale zakelijke verbruik van elektriciteit is nauwelijks veranderd.

Het gebruik van zonne-energie bij huishoudens is toegenomen en de belangstelling voor het gaan opwekken van duurzame energie is groot. Veel Nijmegenaren willen hier meer informatie over.

Inwonertal

Naar verwachting telt Nijmegen in 2025 175.000 inwoners, tegenover ruim 168.000 nu. In Nijmegen zal de vergrijzing minder hard gaan dan landelijk. Tot 2020 neemt vooral de groep jongere senioren (65-74 jaar) toe.

Burgemeester Bruls is blij met de nieuwe cijfers: ” Deze tweejaarlijkse meting geeft ons een goed inzicht waar de aandacht de komende tijd moet liggen. Goed ook om te constateren dat Nijmegenaren zo trots en tevreden met hun eigen stad zijn”.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.