Strategisch beleidskader gemeente Wijchen: Werk is de uitkomst!

In het strategisch beleidskader ‘Werk is de uitkomst!’ stelt het college van Wijchen de gemeenteraad voor om samen met de regio aan de slag te gaan met de uitda-gingen op de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast krijgt de gemeenteraad de keuze om te bepalen met welke extra opdrachten het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen aan de slag moet gaan om meer mensen aan werk te helpen.

Het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is op 1 januari 2015 aan de slag gegaan en wordt ge-vormd door de zeven gemeenten uit de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen, UWV en Breed. De uitvoering van de re-integratietaken uit de Participatiewet ligt in handen van het WerkBedrijf. Doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan werk. Dit geldt dus ook voor mensen met een arbeidsbeperking.

In het regionale strategisch arbeidsmarktbeleid bepalen de zeven gemeenten hun gezamen-lijke ambities:

  • Iedereen, ook mensen met een beperking, kunnen duurzaam deelnemen aan het ar-beidsproces.
  • Perspectief bieden aan zoveel mogelijk kandidaten in de regio die werk zoeken en hen de mogelijkheid bieden om zelf hun kansen te vergroten en te benutten.
  • Een goede partner zijn van werkgevers en kennisinstellingen in de regio; het verbin-den van economie, onderwijs en werk.
  • Bestrijden van jeugdwerkloosheid en voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Om deze ambities te realiseren werken de gemeenten samen met het onderwijs, bedrijfsle-ven en instellingen, onder andere in het regionale WerkBedrijf. Dit samenwerkingsverband zal vooral werken aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord (creëren van 125.000 ‘garantie-banen’ voor mensen met een arbeidsbeperking). Daarnaast zal het WerkBedrijf onder andere aan de slag gaan met een pilot flexwerken en beschut werken. Bovendien gaat het WerkBe-drijf onderzoeken of het aanbestedingsbeleid – en daarmee de realisatie van social return-, regionaal verder vorm kan krijgen. Met social return creëren verschillende gemeenten al een aantal jaar werk voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Met het vaststellen van het strategisch arbeidsmarktbeleid krijgt het WerkBedrijf ook de op-dracht om de instrumenten om kandidaten naar werk toe te leiden verder uit te werken. Uit-gangspunt hierbij is: een zo licht mogelijke voorziening voor een zo kort mogelijke duur.

Maatwerk voor de gemeente Wijchen
Het WerkBedrijf biedt alle gemeenten basisdienstverlening aan voor de werkgeversdienstverlening (één loket voor de werkgever), kandidaatsbenadering en de bemiddeling van kandidaten naar werk. Dit wordt gefinancierd uit het participatiebudget dat alle gemeenten overgeheveld hebben naar het WerkBedrijf.

Het college van Wijchen stelt de raad voor om naast deze basisdienstverlening een bedragvan € 349.000,- te besteden aan lokale prioriteiten. Hiervan zal € 158.000,- worden ingezet
voor plaatsing en begeleiding in Wijchense projecten. Een belangrijk deel van dit bedrag is bestemd voor het activeren van mensen via vrijwilligerswerk bij Wijchense sportverenigingen. € 150.000,- is bestemd voor het onderbrengen van extra kandidaten bij het WerkBedrijf voor hun ondersteuning bij re-integratie. Daarnaast wordt € 21.000,- voor specifieke ondersteuning van asielmigranten door het WerkBedrijf gereserveerd. De resterende € 20.000,- is gereserveerd voor de afronding van trajecten die doorlopen na 1 januari 2015.

In februari nemen alle zeven gemeenteraden in de regio een besluit over het strategisch arbeidsmarktbeleid.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.