Regiogemeenten pleiten voor strenge aanpak uitkeringsfraude

Het IBO (Instituut Bijzonder Onderzoek) krijgt van de regiogemeenten Wijchen, Heumen, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Beuningen alle mogelijke ruimte om zijn opsporingsonderzoek naar uitkeringsfraude optimaal te kunnen uitvoeren. Dat betekent dat – naast de inzet van fysieke opsporingsmethoden – óók het gebruik van technische hulpmiddelen zoals camera’s tot de mogelijkheden behoort. Alle opsporingstechnieken en – middelen moeten daarbij wel voldoen aan de (privacy)wetgeving.

Uitkeringsfraude is een ernstig maatschappelijk probleem, waartegen de gezamenlijke ge-meenten streng willen optreden. Het onderzoek naar mogelijke fraudegevallen wordt verricht door het IBO (ook wel bekend als sociale recherche). Bij het onderzoek van de sociaal re-chercheurs moet worden voldaan aan strikte wet- en regelgeving. De regiogemeenten hech-ten hier veel waarde aan. Het IBO voldoet dan ook aan alle bepalingen die omschreven staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De regiogemeenten zijn van mening dat zorgvuldig met de privacy van mensen moet worden omgegaan, ook bij de opsporing van mogelijke strafbare feiten.

Het verzamelen van informatie en persoonlijke gegevens in het kader van rechtmatigheids-onderzoek raakt immers altijd de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n). Een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is alleen toegestaan indien deze is voorzien bij wet en noodzake-lijk is voor een legitiem doel. Een wettelijke grondslag alleen volstaat niet. Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer moet altijd noodzakelijk zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat de inzet van onderzoeksmethoden zoals de inzet van camera’s in “redelijke verhouding” moet staan tot het doel ervan. En dat dit doel niet op een voor de betrokkene minder belastende wijze had kunnen worden bereikt. Dit moet van geval tot geval worden afgewogen. Het IBO werkt ook volgens dit principe. En wordt besloten tot het gebruik van camera’s, dan is de inzet van dat middel ook gebonden aan strikte regels. Eén van die bepalingen is bijvoorbeeld dat ca-mera’s voor een beperkte periode enkel mogen worden geplaatst vanaf de openbare weg tot aan de voorzijde van een woning.

IBO
Het IBO (Instituut Bijzonder Onderzoek) is een uitvoeringsorgaan van de genoemde gemeen-ten. Het instituut maakt onderdeel uit van een zogeheten GR (Gemeenschappelijke Rege-ling).

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.