Nieuwe aanpak Wmo en Jeugdhulp binnen budget ondanks bezuinigen

In het eerste jaar van de zorgvernieuwing, waar gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning bij Wmo, Jeugdhulp blijkt dat (de regio) Nijmegen binnen het budget is gebleven. Wethouder Zorg en Welzijn Bert Frings; “We houden geld over, ondanks bezuinigingen vanuit het rijk. Maar inhoudelijke conclusies zijn na één jaar lastig te trekken.

Het uitgangspunt is dat we doen wat nodig is voor onze inwoners. Over een paar jaar kunnen we veel beter zien welk budget nodig is”. De jaarcijfers van 2015 geven inzicht in de geleverde zorg in 2015. Het rapport gaat over de betaalbaarheid van de zorg, en niet over de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Opvallend in het eerste jaar waren uitvoeringsproblemen zoals de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten, en de berekening en uitbetaling van de eigen bijdrage. De sociale wijkteams en de gemeentelijke backoffice hadden het druk. Er is extra personeel ingezet om alle aanvragen goed te begeleiden.

Financieel overzicht 2015

Er is in 2015 minder dan verwacht beroep gedaan op de ‘oude’ Wmo-voorzieningen, waar de gemeente al langer voor verantwoordelijk is (huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, vervoer en woningaanpassingen). Hier is sprake van een overschot van € 3,5 miljoen. Bij beschermd wonen GGZ/Wmo, een nieuwe regionale taak sinds 2015, is er overschot van € 1,4 miljoen op een begroting van € 48 miljoen. Het overschot bij Jeugdhulp (€150.000) en ambulante begeleiding en dagbesteding Wmo (€150.000) is beperkt en nog afhankelijk van de definitieve afrekening met zorgaanbieders. Inwoners maakten minder gebruik van het persoonsgebonden budget, maar kozen vaker voor kleine aanbieders in de wijk waarmee de gemeente een contract heeft (zorg in natura).

Kwaliteit zorg belangrijk

Voor de komende jaren blijft het de taak om kwalitatief goede zorg en ondersteuning te bieden aan de inwoners van Nijmegen, binnen de beschikbare budgeten. Het Rijk voert in 2017 nog een derde bezuinigingstranche van 3% op de jeugdhulp door.

Zorg in de wijk

De gemeente Nijmegen wil goede zorg en welzijnsvoorzieningen bieden aan de inwoners van Nijmegen. Nijmegen wil dat inwoners in hun eigen omgeving kunnen rekenen op de nodige zorg en welzijn. De basisstructuur in de wijk krijgt steeds meer vorm; elk stadsdeel heeft een sociaal wijkteam, een Stip en een team voor ambulante (woon)begeleiding en jeugdhulp. Deze ambulante zorg wordt door een samenwerkingsverband van 10 zorgaanbieders geleverd (De Combinatie). Uiteraard wordt in de wijk ook nauw samengewerkt met onder meer de huisarts en de school. Van de diensten van de Stips wordt veel gebruik gemaakt, vooral voor hulp bij administratie, financiële vragen en invullen van digitale formulieren. Inwoners waarderen de hulp door de wijkteams met een ruime voldoende. Door de wijkgerichte aanpak in Nijmegen is nu al te zien dat er collectieve activiteiten ontstaan voor wijkbewoners met dezelfde vraag of behoefte. Dat kan gaan om sporten, ontmoeten of elkaar helpen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.