Jaarrekening Wijchen 2013: positief resultaat met oog voor de toekomstige decentralisaties

De gemeente Wijchen sluit haar jaarrekening opnieuw met een positief saldo af. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2013. Het afgelopen jaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 5.179.000. Dit behaalde resultaat versterkt de mogelijkheid om een aantal activiteiten uit het meerjarenperspectief te realiseren.

Wethouder Thijsen van financiën is  tevreden over het bereikte resultaat. “Door incidentele meevallers zijn we in staat om extra middelen vrij te maken voor 2014. Deze extra middelen worden onder andere ingezet ter voorbereiding op de aankomende decentralisaties in het sociale domein, zoals overdracht AWBZ en Jeugdzorg. Daarnaast zijn we in staat om middelen te reserveren voor toekomstige grote projecten, zoals het Keerspoor en de verbouwing van het gemeentekantoor”, aldus Thijsen.Wijchen staat er volgens hem financieel relatief goed voor. “Dat komt mede door ons gemeentelijke solide beleid van de afgelopen jaren. Mede daardoor voorkwamen we financiële risico’s, drastische verhoging van de OZB en beperkingen van keuze vrijheden in beleid. We kunnen het ons echter niet permitteren om minder alert te zijn. We wachten dan ook met spanning de ontwikkelingen van het gemeentefonds en de impact van de decentralisatie van taken (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) af.”  De gemeente Wijchen blijft de gevolgen van de crisis merken. Zo lopen de kosten van bijstand, bewindvoering en schuldhulpverlening nog steeds verder op, zonder dat daar voldoende compensatie door het Rijk tegenover staat. De druk op de gemeentelijke begroting – en daarmee de lastendruk voor de inwoners – dreigt hiermee toe te nemen.

Het college van Wijchen stelt vast dat er in 2013 belangrijke zaken in gang zijn gezet of tot een daadwerkelijke voltooiing zijn gekomen. Voorbeelden zijn de invoering van een nieuwe inzamelingssystematiek (diftar) en het traject Wijchen21, dat inzet op het toekomstbestendig maken van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Het college constateert bovendien dat de woonlasten in 2013 in de gemeente Wijchen met gemiddeld € 567,00 per meerpersoonshuishouden opnieuw aanzienlijk lager zijn gebleven dan de gemiddelde gemeentelijke woonlasten in Nederland (€ 697). Landelijk stond Wijchen in 2013 op plaats 18 van de ruim 400 (deel)gemeenten (1 is de goedkoopste).

Rechtmatigheid
De accountant heeft de Jaarrekening 2013 van de gemeente Wijchen goedgekeurd. Naast een accountantsverklaring op “getrouwheid” is er ook dit jaar een verklaring afgegeven op “rechtmatigheid”. Sinds de invoering van de verklaring van rechtmatigheid in 2004 heeft de gemeente Wijchen deze steeds ontvangen. Daarmee toont de gemeente Wijchen aan dat het haar uitgaven doet conform de daarvoor gestelde wet- en regelgeving. De gemeenteraad behandelt de Jaarrekening 2013 op 19 juni 2014.

 

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.