Gemeenten regio Nijmegen kopen gezamenlijk in bij aanbieders AWBZ- en Jeugdzorgpartijen

De negen gemeenten in de Regio Nijmegen (*) trekken samen op bij de inkoop en aanbesteding van nieuwe taken in de Wmo- en jeugdzorg per 2015. De negen colleges van B&W stelden hiervoor vandaag het ‘Inkoop- en subsidiemodel Transitie Jeugd en AWBZ regio Nijmegen’ vast. Het uitgangspunt voor de negen gemeenten is dat zij lokaal inkopen wat lokaal kan, en regionaal inkopen waar dat nodig is.

Decentralisatie
Vanaf 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en behandeling van volwassenen, ouderen en mensen met een beperking, en krijgen zij de jeugdzorg onder hun hoede. De overgang van deze taken gaat gepaard met een forse budgetkorting van het Rijk.

Lokaal en regionaal
Zorg die lokaal kan worden uitgevoerd, wordt deels door de gemeenten zelf afzonderlijk gecontracteerd. Dit betreft huidige WMO-taken, inloop ontmoeting en dagbesteding voor ouderen. Zorg die lokaal kan worden uitgevoerd wordt ook deels regionaal gecontracteerd. Het gaat dan om de inkoop voor (ontwikkelingsgerichte) dagbesteding en ambulante ondersteuning voor jeugd en volwassenen. Deze gebiedsgerichte aanbesteding zorgt ervoor dat zorgaanbieders, die de doelgroep kennen en daarvoor de beste zorg kunnen leveren, een contract krijgen.

De zorgaanbieders worden gevraagd om in hun offerte handige combinaties te maken van zorg voor verschillende doelgroepen in de gemeente. Zo kan er efficiënter en dus goedkoper gewerkt worden. Zorg die voor cliënten uit verschillende gemeenten in de regio bedoeld is, zoals jeugdbescherming, pleegzorg en residentiele zorg, wordt gezamenlijk ingekocht.

Uitgangspunten vastgesteld
In het vandaag vastgestelde inkoop- en subsidiemodel zijn de uitgangspunten vastgesteld voor het contracteren van de AWBZ- en Jeugdzorgaanbieders. De organisaties die zorg gaan leveren vanaf 2015 worden beoordeeld op kwaliteit van de dienstverlening, samenwerking met andere zorg- en welzijnspartijen op wijkniveau, op innovatief vermogen en de aanpak voor het betaalbaar houden  van de zorg. Door innovatie op te nemen als gunningscriterium komen regiogemeenten tegemoet aan de kritiek dat kleine, innovatieve aanbieders bij de decentralisaties geen kans zouden maken.

Start aanbesteding
Het inkoop- en subsidiemodel is twee maal besproken met de zorgaanbieders in de regio en met de negen gemeenteraden. De reacties op marktconsultatie en consultatie van de gemeenteraden hebben het model aangescherpt. Op 4 juni 2014 start de aanbesteding door publicatie van de bestekken en naar verwachting zijn in november 2014 de zorgaanbieders die zorg gaan leveren bekend. Daardoor houdt de regio rekening met de zorgcontinuïteit voor jeugdzorgcliënten en het overgangsrecht van AWBZ-cliënten.

Op schema
De regio Nijmegen ligt hiermee nog steeds goed op schema voor de overdracht van de Rijkstaken per 1 januari 2015. Al eerder oordeelde het ministerie positief over het tempo en de kwaliteit waarmee de regio aan de slag is.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.