Beuningen: Begroting op orde maar financiële positie verdient aandacht

In november stelt de gemeenteraad de begroting 2015-2018 vast. De kaderbrief is de opmaat voor deze begroting. In de kaderbrief staan de actuele ontwikkelingen
weergegeven die van belang zijn voor de financiële positie van de gemeente. Daarnaast worden de financiële consequenties van het nieuw beleid voor de komende jaren aangegeven. De kaderbrief geeft voor het begrotingsjaar 2015 een sluitend financieel resultaat. Grote onzekere factor hierbij is de uitkomst van de decentralisaties. De belastingdruk voor inwoners en bedrijven is hoog, maar zal in 2015 en de komende jaren slechts trendmatig stijgen.

Financiële ontwikkelingen
De financiële positie van de gemeente Beuningen blijft voor langere termijn kwetsbaar. Als gevolg van de negatieve reservepositie moet de gemeente voor zeker nog 14 jaar ruimte in de begroting beschikbaar houden om deze tekorten weg te werken. Daarna zal het nog verschillende jaren duren om de reservepositie weer op het gewenste peil te brengen. Het verbeteren van de reservepositie blijft topprioriteit voor de gemeente. Op basis van de jaarrekening 2013 blijkt dat het grondbedrijf van de gemeente Beuningen nog enkele verliezen moet nemen. Hierdoor verzwakt de reservepositie van de gemeente Beuningen verder. Om deze tekorten in de komende 14 jaren aan te vullen is € 75.000 per jaar extra nodig. Tegenover deze tegenvaller staan gelukkig ook wat meevallers. Zo pakt de herverdeling van het gemeentefonds (algemene uitkering) gunstig uit met structureel € 188.000 extra.

Belastingdruk
De belastingdruk stijgt de komende jaren trendmatig voor de inwoners en de bedrijven in Beuningen. De OZB wordt met 3% verhoogd. De rioolbelasting stijgt met € 15,- per huishouden, conform het vastgestelde beleid. De totale woonlastendruk per huishouden stijgt in 2015 van € 777 naar € 809.

Nieuw beleid
Gezien de financiële positie van de gemeente, is in 2015 nagenoeg geen financiële ruimte voor nieuw beleid. Een aantal zaken worden daarom opgeschoven naar een volgend jaar. Wel stelt het college voor om de verkeersveiligheid van de Burgemeester Geradtslaan in het centrum aan te pakken. Daarnaast worden middelen beschikbaar gesteld om een kunstgrasveldje bij Roda ’28 en WVW Weurt aan te leggen.

Risico decentralisatie
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de uitvoering van de participatiewet en wordt een aantal taken vanuit de AWBZ overgeheveld. Uitgangspunt hierbij is dat de financiële middelen die de gemeente voor deze taken ontvangt, het financieel plafond is voor de toekomstige uitgaven voor deze taken. Vanwege de kortingen vanuit het rijk en doordat informatie vanuit het rijk pas laat beschikbaar komt, is het onzeker of dit uitgangspunt kan worden gerealiseerd. In de meicirculaire verwacht de gemeente meer informatie te ontvangen.
Bezuiniging huishoudelijke zorg
De gemeenten worden gekort op de bijdrage die zij van het rijk ontvangen voor de huishoudelijke zorg. Het totale effect van deze korting is structureel € 423.000 voor de gemeente Beuningen. In de kaderbrief is aangegeven dat de gemeente genoodzaakt is om deze korting op te vangen binnen het betreffende beleidsveld. Aan de gemeenteraad wordt een apart voorstel aangeboden waarin oplossingsrichtingen worden aangedragen om deze bezuiniging op te vangen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.