Begroting gemeente Beuningen zet opnieuw stap vooruit

De gemeente Beuningen zet met de begroting 2015 opnieuw een stap vooruit. Voor de jaren 2015 tot en met 2018 verwacht de gemeente voor alle jaren een positief begrotingsresultaat. De woonlastendruk stijgt alleen met het inflatiepercentage van 1,5%. Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2015 gemiddeld ¤ 788,- aan woonlasten per jaar. Dit is het voorstel van het college van B&W. De gemeenteraad van Beuningen behandelt op dinsdag 4 november 2014 de programmabegroting 2015 – 2018.

 

Sluitende begroting
De gemeente is opnieuw geconfronteerd met extra tekorten. Met name de grootste inkomstenbron van de gemeente, de algemene uitkering uit het gemeentefonds, laat volgens de meest recente circulaires een slechter beeld zien dan dat oorspronkelijk was verwacht. Ook zijn in de eerste helft van 2014 het aantal bijstandsontvangers gestegen.

Desondanks heeft de gemeente in 2015 een sluitende begroting. Een nieuwe bezuinigingsronde was noodzakelijk om dit mogelijk te maken. Uiteindelijk zijn wel alle jaren sluitend, met zelfs eenverwacht overschot van € 0,9 miljoen in 2018. De gemeente heeft de komende jaren overschotten nodig om de reservepositie te verbeteren.

 

Bezuinigingen
De gemeente heeft in de begroting 2010, 2012 en 2013 een structureel bedrag van € 9,5 miljoen aan bezuinigingstaakstelling opgenomen. Inmiddels is € 8,8 miljoen daarvan gerealiseerd. Bij de begroting 2015 wordt opnieuw ongeveer € 0,5 miljoen omgebogen. Dit wordt gerealiseerd door onder andere het verhogen van de toeristenbelasting en het verder bezuinigen op personeel en de organisatiekosten. Ook is de toekomstverwachting van het grondbedrijf verbeterd, waardoor het mogelijk is om een lagere bijdrage te begroten voor het wegwerken van de tekorten.

 

Preventief toezicht
Het tekort op het grondbedrijf kan vier jaar eerder dan verwacht worden opgelost en wel in 2023 in plaats van in 2027. Het wegwerken van de tekorten uit de zandwinning duurt tot 2028. De provincie Gelderland plaatst de gemeente dus ook in 2015 onder preventief toezicht. Dit betekent dat de gemeente enkel uitgaven mag verrichten nadat de provincie de begroting en de wijzigingen daarop heeft goedgekeurd.

 

Nieuw beleid
Als gevolg van de financiële positie van de gemeente, blijft het nieuwe beleid beperkt. Voor 2015 wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor de promotie van Beuningen en de oversteekbaarheid van de Burgemeester Geradtslaan. Van de vrijvallende middelen als gevolg van het stopzetten van de subsidie aan De Stroming blijft een bedrag beschikbaar van € 80.000 voor toekomstig muziekonderwijs.

 

Ontwikkeling woonlastendruk
De gemeente Beuningen heeft volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) een gemeentelijke woonlast van € 777,- per huishouden in 2014. Hierbij staat de gemeente Beuningen op de 320e plaats van op de rangordelijst (nummer 1 heeft de laagste lasten). De woonlast bestaat uit de OZB, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de kosten voor het afvoeren van het restafval. Het college stelt voor om de OZB in 2015 met 3% te verhogen. Daarnaast blijven de rioolheffing en de kosten voor het inzamelen van het afval in 2015 gelijk. Totaal wordt de woonlastendruk in 2015 ¤ 788,- per jaar per meerpersoonshuishouden. De stijging van de totale woonlastendruk is daarmee 1,5%.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.