Algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid neemt belangrijke brandweerbesluiten

Brandweer Gelderland-Zuid wil brandweerzorg slimmer organiseren    

De burgemeesters van de achttien gemeenten, die samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vormen, namen op donderdag 31 oktober 2013 een aantal besluiten over de brandweer. Het algemeen bestuur stemde in met het opstellen van een nieuw dekkingsplan en met de bezuinigingsvoorstellen. Tevens besloot het bestuur tot vervanging van de twee blusboten in de regio. De burgemeesters werden tijdens de vergadering ook geïnformeerd over de toekomstvisie op de brandweerzorg, waarmee de brandweer in Gelderland-Zuid de komende jaren richting geeft aan de doorontwikkeling van de organisatie.

De gemeenten worden geconfronteerd met forse bezuinigingen. Dit heeft gevolgen voor de brandweer, die hierdoor minder geld krijgt van de gemeenten in de regio. Brandweer Gelderland-Zuid is dit jaar al gestart met het invoeren van bezuinigingen, maar moet in totaal  € 1.334.000  bezuinigen (5% van de begroting), met ingang van 2015.

De brandweer kan de bezuinigingen verantwoord realiseren, dankzij de regionalisering. De brandweer in Gelderland-Zuid is per 1 januari jongstleden geregionaliseerd en is hiermee één regionale organisatie geworden. De praktijk heeft reeds uitgewezen dat door de  intensieve samenwerking tussen de acht brandweerclusters in de regio en een gezamenlijke regionale aanpak efficiënter gewerkt kan worden. De bezuinigingen zullen niets afdoen aan de kwaliteit van de brandweerzorg en de organisatie blijft krachtig genoeg om de doorontwikkeling, die voor de komende jaren staat gepland, vorm te geven.
Bij het samenstellen van het bezuinigingspakket gold als belangrijk uitgangspunt dat de brandweer de bezuinigingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet, waaraan iedereen, van medewerkers tot management, een bijdrage levert.

Blusboten en nieuw dekkingsplan
Het algemeen bestuur heeft besloten om de blusboten De Gelderland (gestationeerd in Nijmegen) en De Batouwe (gestationeerd in Tiel) te vervangen. Het bestuur nam dit  besluit met het oog op de risico’s die het vervoer over het water met zich meebrengt. De bedoeling is dat de nieuwe blusboten medio 2015 operationeel zijn.
Tevens stemde het algemeen bestuur in met het opstellen van een nieuw dekkingsplan. De Wet veiligheidsregio’s, van kracht sinds 2010, bepaalt dat iedere regio een dekkingsplan voor de brandweer moet hebben. Een dekkingsplan zorgt voor de inrichting van personeel, materieel en uitruklocaties, waarmee de brandweer, binnen normtijden, een goed product op straat krijgt. Het nieuwe dekkingsplan zal flexibeler en dynamischer zijn dan het huidige dekkingsplan – dat uit 2011 dateert – en de brandweerinzet veel meer koppelen aan de specifieke (brand)risico’s van het verzorgingsgebied (meer maatwerk: Wat is waar nodig?). Bovendien is het dekkingsplan ‘nieuwe stijl’ gebaseerd op meer dan alleen de aanwezige (brand)risico’s. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar het veiligheidsbewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en instellingen en de aanwezigheid van (brand)preventieve maatregelen.

De bedoeling is dat de brandweer in 2015 werkt op basis van het nieuwe dekkingsplan. De ontwikkeling van een nieuw dekkingsplan maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van de brandweerorganisatie in Gelderland-Zuid, waarbij ‘brandweerzorg op maat’ een belangrijk uitgangspunt vormt.

Toekomstvisie
Het algemeen bestuur kan zich vinden in de door de regionaal commandant gepresenteerde toekomstvisie en de doorontwikkeling van de brandweerorganisatie in Gelderland-Zuid. Kern van de toekomstvisie is dat de brandweer zich meer gaat richten op de zogenaamde voorzijde van de veiligheidsketen, oftewel op het voorkomen van incidenten (preventie). Daar is de meeste winst in veiligheid te halen. Uiteraard blijft brandbestrijding/incidentbestrijding (repressie) ook belangrijk. Dit wil de brandweer in de toekomst slimmer organiseren, meer toegespitst op de risico’s in het verzorgingsgebied. Deze risico’s verschillen en dat vraagt om  meer maatwerk (‘brandweerzorg op maat’).

Brandweer Gelderland-Zuid is inmiddels al gestart met het doorontwikkelingstraject, waarmee de brandweer een toekomstbestendige organisatie beoogt die kan voldoen aan de veranderde vraag vanuit haar omgeving.

 

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.