Meerjarenbegroting gemeente Heumen aangeboden aan Raad

Het college van de gemeente Heumen heeft de meerjarenbegroting voor de periode 2015-2018 aangeboden aan de gemeenteraad. In deze begroting is het beleid van de gemeente opgenomen zoals verwoord in het coalitieakkoord ‘Sterk vanuit de kern’ en het collegewerkplan. Op 13 november aanstaande zal de gemeenteraad van de gemeente Heumen de begroting bespreken en vaststellen.

Werkwijze voor de komende vier jaar
De eigen identiteit en leefbaarheid van de vier kernen van de gemeente Heumen staat centraal in de meerjarenbegroting. Het college wil aansluiten bij de kracht en energie van de inwoners en de dorpen Dit centrale thema loopt als een rode draad door het collegewerkplan dat door het college is vastgesteld op 30 september 2014. Het betreft een algemene werkwijze voor alle beleidsterreinen. Veel inwoners zetten zich al actief in voor elkaar en voor hun wijk of dorp. Het aansluiten bij de kracht in de samenleving is juist nu extra nodig, vanwege de komende zorgtaken op het gebied van jeugdzorg en zorg voor ouderen en mensen met een beperking.

Vijf thema’s
Het college heeft het coalitieakkoord uitgewerkt in een collegewerkplan met vijf hoofdthema’s: 1. Leven, 2. Wonen, 3. Bouwen, 4. Toekomstbestendig, 5. Dorpsagenda’s. De thema’s vormen tevens de basis voor de opbouw van de meerjarenbegroting. Voor alle thema’s geldt dat de gemeenteraad de kaders bepaalt voor het gemeentelijke beleid. Deze kaders betreffen het doel, de kwaliteit, omvang en financiële middelen. Het college kiest op basis van de gestelde kaders voor goed afgestemd en samenhangend beleid. Een belangrijke voorwaarde hierbij is samenwerking, afstemming en participatie zowel intern binnen het gemeentehuis als extern met partners; zoals inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
Voor elk thema heeft het college prioriteiten benoemd. In de begroting is een overzicht opgenomen van de acties die vanuit die prioriteiten in 2014-2015 zullen worden of al zijn opgepakt.

Ontwikkelingen in het sociaal domein
Met de aanpassing van de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de vaststelling van de Jeugdwet en de Participatiewet worden gemeenten per 1 januari 2015 onder andere verantwoordelijk voor nieuwe taken in het sociaal domein. Voor de uitvoering van de taken worden regionaal afspraken gemaakt met zorginstellingen. De uitvoering van de nieuwe taken gaat gepaard met overheveling van een omvangrijk budget van ruim 7 miljoen euro van het rijk naar de gemeente Heumen. Hierop heeft het Rijk eerst forse bezuinigingen toegepast.

Meerjarenbegroting sluitend
Dankzij de verbetering van de begrotingspositie van het Rijk en de positieve economische vooruitzichten is er na jaren sprake van een positief financieel meerjarenperspectief, waardoor er geen extra bezuinigingsmaatregelen behoeven te worden genomen.
Bij de gemeente Heumen is er voor de periode 2015 sprake van een klein tekort van €44.822 oplopend naar overschotten van €637.864 in 2016; €811.805 in 2017 en
€826.080 in 2018. Met deze positieve resultaten verwacht het college de financiële risico’s die de decentralisaties in het sociaal domein eventueel met zich mee brengen te kunnen opvangen.

Belastingtarieven
Voor 2015 wordt voorgesteld de tarieven voor de heffing van de onroerendzaakbelastingen, de gemeentelijke leges en de hondenbelasting te verhogen met het percentage voor prijsontwikkelingen van 1,25%.
De tarieven voor de heffing van afvalstoffenheffing en rioolrechten zijn 100% dekkend en aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de tarieven als volgt vast te stellen:

Afvalstoffenheffing:

Tarief eenpersoonshuishouden € 93,80
Tarief meerpersoonshuishouden € 134,00
Reinigingsrechten € 134,00
Tarief hele bruine huisvuilzak € 1,04
Tarief halve bruine huisvuilzak € 0,69

Rioolrechten:
€154,10 per perceel.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.