De programmarekening 2014 van de gemeente Beuningen sluit met een positief saldo van € 9,1 miljoen. Dit resultaat is het totaal van enerzijds het resultaat grondbedrijf (€ 7,7 miljoen) en anderzijds het resultaat algemene dienst (€1,4 miljoen). Bij de laatste bestuursrapportage (Herfstnota 2014) was een voordelig eindresultaat van € 273.000 geraamd.

Het voordeel op de algemene dienst wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente. Het voordeel binnen het grondbedrijf leidt tot een lagere schuldpositie van het grondbedrijf. Alles bij elkaar leidt dit ertoe dat het negatieve eigen vermogen van de gemeente (het “onder water staan”) minder wordt. Van min € 23 miljoen naar min € 13,5 miljoen.

Gerealiseerde zaken
Ondanks de financiële krapte is het de gemeente gelukt in 2014 verschillende zaken af te ronden. De gemeente Beuningen werkt steeds meer samen op verschillende terreinen. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor de decentralisaties in zorg. Dit heeft geleid tot het ontstaan van het Sociaal Team Beuningen, waar inwoners sinds 1 januari 2015 terechtkunnen voor ondersteuning op het gebied van zorg. In 2014 zijn ook voorbereidingen getroffen voor de start van het regionale Werkbedrijf op 1 januari 2015 en is er een start gemaakt met de regionalisering van de ICT.

De gemeente heeft in 2014 verschillende verkeerskundige projecten opgestart en gerealiseerd. De realisatie van de Snelfietsroute is hiervan een voorbeeld en biedt inwoners van gemeente Beuningen een makkelijke en snelle fietsverbinding tussen Beuningen en Nijmegen. Ook op het gebied van duurzaamheid heeft gemeente Beuningen een slag gemaakt. Bij de renovatie van sporthal de Tinnegieter is het dak aangepakt en zijn zonnepanelen en energiezuinige verlichting geplaatst om het energieverbruik terug te dringen. Ook ligt er een nieuwe sportvloer en heeft de sporthal een schilderbeurt gekregen. In de zomer van 2012 zijn de kleedkamers, de kantine en de gangen van sporthal al gerenoveerd.

Grondbedrijf
Het gemeentelijk grondbedrijf kent in 2014 een voordeel van ongeveer € 7,7 miljoen. Daar zijn twee belangrijke oorzaken voor. Allereerst heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten het sportpark van Beuningse Boys aan de Ooijgraaf voortaan als sportpark in de gemeentelijke boekhouding op te nemen en niet langer onderdeel te laten zijn van de ontwikkeling van De Hutgraaf. Omdat een sportpark over veel meer jaren wordt afgeschreven dan het wegwerken van een tekort op de ontwikkeling van De Hutgraaf, levert dat een eenmalig voordeel op van € 3,3 miljoen. Daarnaast is in 2010 bij het schrappen van enkele bouwprojecten in Ewijk twee keer een verliesvoorziening getroffen voor het project Krukse Wal. Omdat er maar één keer rekening gehouden hoeft te worden met dit verlies, valt een verliesvoorziening van € 3,6 miljoen eenmalig vrij.

Algemene Dienst
Het resultaat van de algemene dienst (alle overige gemeentelijke activiteiten) was over 2014 positief (€ 1,4 miljoen). Ook dit jaar wordt dit weer voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers, zoals een hogere uitkering uit het gemeentefonds en minder rente die de gemeente moet betalen. Maar ook doordat werkzaamheden in het groen niet in 2014 maar in 2015 worden uitgevoerd. Dat laatste leidt natuurlijk tot uitgaven in 2015.

Het college van B&W is er tevreden over dat, los van deze incidentele meevallers, de cijfers van de programmarekening 2014 dicht bij die van de begroting komen. Dit geeft aan dat de beheersing van de uitgaven goed is en dat de forse bezuinigingen waartoe de gemeente in het verleden heeft besloten, de juiste besluiten zijn geweest. Gemeente Beuningen blijft voorlopig een schuld houden en heeft weinig geld, maar het college heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente, samen met haar inwoners, met veel perspectief aan de toekomst kan werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.