Aanpassen woningbouwprogramma’s is voor gemeenten “flinke worsteling”

De subregio Nijmegen en omstreken (gemeenten Nijmegen, Beuningen, Heumen, Groesbeek, Mook en Middelaar en Wijchen) kent op korte termijn door een aantrekkende woningmarkt een toenemende vraag naar woningen. Op langere termijn krijgt de regio echter te maken met een afnemende groei van het aantal huishoudens. Om dit probleem op te lossen hebben de gemeenten in de subregio Nijmegen e.o. een akkoord bereikt over de toekomstige woningbouw in de zes gemeenten. Het akkoord sluit aan op de visie die de provincie Gelderland heeft op woningbouw in de subregio. Bovendien wordt door dit akkoord de woningbouw in de betrokken gemeenten niet geblokkeerd.

De gemeenten en de provincie stellen vast dat woningbouwambities van voor de crisis op de woningmarkt niet altijd meer aansluiten op de huidige vraag en de toekomstige woningbe-hoefte. De provincie Gelderland stelt bij de realisatie van woningbouw als voorwaarde dat voldaan wordt aan de zogeheten ladder van duurzame verstedelijking. Dit betekent dat op regionaal niveau vraag en aanbod van woningen met elkaar in overeenstemming moeten blijven. Onderzoek geeft aan dat de subregio Nijmegen e.o. tot 2020 een overcapaciteit aan nieuwbouwplannen heeft. Die overcapaciteit heeft ertoe geleid dat de provincie onlangs met een aangepaste verdeling per gemeente is gekomen. De subregio onderschrijft de noodzaak tot het maken van nieuwe afspraken over het regionaal woningbouwprogramma en de plan-vorming, maar stelt tegelijkertijd vast dat het flexibel kunnen inspelen op lokale behoeften en het zorgen voor een kwalitatief duurzame woningvoorraad (juiste woning op de juiste plek en daarmee verbetering leefbaarheid) voor elke gemeente essentieel blijft.

Ruimte voor woningbouw
Een groot voordeel van het bereikte akkoord is dat de samenwerkende gemeenten regie kunnen blijven voeren op de regionale woningmarkt. Bovendien kunnen zij helderheid bieden aan de provincie en aan de ontwikkelende partijen. Het akkoord doet recht aan de planperiode van bestemmingsplannen die in de betrokken gemeenten in procedure gaan. Er ontstaat door het akkoord weer ruimte voor het realiseren van woningbouwplannen. Bovendien wordt de nieuwbouw niet geblokkeerd. Met het akkoord laten de zes gemeenten zien dat zij oog hebben voor de veranderingen op de woningmarkt. Daarnaast volgt het akkoord de visie van de provincie Gelderland op toekomstige nieuwbouw en voorkomt bovendien een overcapaciteit aan nieuwbouw en ongewenste onderlinge regionale concurrentie.

Flinke worsteling
“Met de afspraken in het akkoord geven we duidelijkheid richting corporaties, ontwikkelaars en niet in de laatste plaats richting de provincie”, stelt de Wijchense wethouder Geert Gerrits, die woordvoerder is namens alle betrokken gemeenten. “Hoewel we tevreden zijn met het bereikte akkoord, is het voor ons wel een flinke worsteling geweest. Het akkoord leidt tot aanpassing van onze woningbouwprogramma’s. Wij doen dan ook een beroep op de provincie om in vervolg op dit akkoord samen met ons te blijven werken aan goede woonprojecten in onze regio. Daarbij moet kwaliteit voorop blijven staan”, aldus Gerrits.