Het college van B&W heeft het beleidskader Wmo&Jeugd ‘Voor Mekäör, zorg en welzijn dichtbij’ vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In dit beleidskader staat hoe Nijmegen de zorg en ondersteuning voor inwoners gaat regelen vanaf 2015. De gemeente krijgt er vanaf die datum veel nieuwe taken bij, zoals de begeleiding en dagbesteding van Nijmegenaren (de nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan jeugdige Nijmegenaren en hun ouders (de nieuwe Jeugdwet).

 

Vanaf 2015 kiest Nijmegen voor oplossingen waarmee de zorg beter én goedkoper wordt. Er is winst te halen door er eerder bij te zijn, door betere samenwerking en minder bureaucratie.

Ook zet Nijmegen in op meer zelfregie en samenredzaamheid. Als Nijmegenaren samen met hun netwerk een plan maken om elkaar te helpen, dan zijn de oplossingen vaak duurzamer en goedkoper. De Sociale Wijkteams en Stips zijn er om wijkbewoners te ondersteunen en om de hulp en zorg zo goed mogelijk te regelen. Wethouder Bert Frings: “In Nijmegen willen we zorgvragen zoveel mogelijk oplossen waar ze ontstaan; in het gewone leven, op plekken waar mensen en kinderen van nature komen; op scholen, bij mensen thuis of in de buurt. Zo normaal en dichtbij mogelijk. En als dat niet kan, dan zorgen wij voor extra of specialistische hulp.”

Overigens geldt voor 2015 een overgangsregeling. In 2015 houden cliënten het recht op de afgegeven indicatie en het persoonsgebonden budget.

 

Iedereen doet mee in stad en wijk
In Nijmegen bestaat een grote verscheidenheid aan wijkactiviteiten en voorzieningen voor kinderen, jongeren en ouderen. Deze zijn ook voor buurtbewoners met een beperking. Er is in de Nijmeegse wijken een nieuwe methodiek ‘Gewoon meedoen’ ontwikkeld. Wijkbewoners met een fysieke of verstandelijke beperking kunnen daardoor steeds vaker meedoen aan wijkactiviteiten. De dagopvang voor kinderen met zorgvragen wordt zoveel mogelijk georganiseerd bij de reguliere kinderopvang in de wijk.

 

Zorg dichtbij
De komst van Sociale Wijkteams en Stips zijn de basis voor het wijkgericht werken. Het signaleren van en ingrijpen in multi-probleemsituaties is primair een taak voor bestaande regieteams, die ook wijkgericht werken. Ook wordt in diezelfde wijken gezorgd voor ambulante teams die langdurige of specialistische begeleiding voor jeugd, volwassenen en ouderen leveren.

 

Individuele hulp
Voor een aantal individuele vormen van ondersteuning, zoals hulp bij het huishouden, woonbegeleiding, ambulante en residentiële jeugdhulp en beschermd wonen GGZ, zijn er maatwerkvoorzieningen (Wmo) en individuele voorzieningen (Jeugdhulp). Deze zijn niet direct toegankelijk voor iedereen. Voor deze hulp is een onderzoek en ondersteuningsplan nodig.

Dit onderzoek kan worden gedaan door Sociale Wijkteams, regieteams, zorgadviesteams/brede schoolondersteuningsteams (scholen), huis- en jeugdartsen en het Veiligheidshuis.

 

PGB blijft
Cliënten kunnen bij maatwerk- en individuele voorzieningen (blijven) kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb krijgt de vorm van een trekkingsrecht. Een pgb met trekkingsrecht wordt niet langer op de rekening van de cliënt gestort, maar door de Sociale Verzekeringsbank rechtstreeks uitgekeerd aan de zorgverlener. Daarnaast moet de cliënt zorgen voor een zorgplan, waarin staat hoe de doelen worden bereikt en geëvalueerd en hoe de kwaliteit en veiligheid zijn geborgd.

 

Eigen bijdrage
Voor Wmo-maatwerkvoorzieningen (rolstoelen uitgezonderd), ambulante begeleiding en dagbesteding, vraagt Nijmegen, zoals nu ook al het geval is, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Nieuw is dat aan ouders een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt gevraagd voor woningaanpassingen voor kinderen. Daarnaast betalen ouders van kinderen die in een instelling verblijven, een ouderbijdrage.

 

Bovenregionale zorg
Uiteraard blijven er (boven)regionale voorzieningen beschikbaar, zoals regionale residentiële jeugdhulp (verblijf in instelling), beschermd wonen GGZ en maatschappelijke opvang (dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen) en vrouwenopvang. Voor hulp bij huiselijk geweld verandert er in grote lijnen weinig. Wel komt er één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Beschermd wonen GGZ is een zeer specialistische vorm van zorg voor zeer kwetsbare mensen, die ook onder de verantwoordelijk van gemeenten gaat vallen. Daarom is voor een zorgvuldige toeleiding naar beschermd wonen GGZ van belang dat hiervoor specialistische expertise wordt ingezet.

 

InspraakBelangstellenden, cliëntenorganisaties en belanghebbenden kunnen tot 5 september 2014 een reactie geven op het beleidskader Wmo & Jeugd via het inspraakformulier (op http://www2.nijmegen.nl/content/1408727/veranderingen_zorg__welzijn) of www.transitieregionijmegen.nl. Op 2 september 2014 is er een inspraakavond voor cliëntenorganisaties in Wijchen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.