Disclaimer

Tenzij expliciet anders vermeld is alle gepubliceerde inhoud eigendom vanNijmegenleeft.nl. Nijmegenleeft.nl steunt het citeren van en verwijzen naar opNijmegenleeft.nl gepubliceerde informatie, onder de strikte voorwaarde dat verwijzingen een hyperlink bevatten naar de oorspronkelijke publicatie op Nijmegenleeft.nl.Nijmegenleeft.nl kan geheel of ten dele een databank vormen in de zin van de Databankenwet.

Nijmegenleeft.nl verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers, behalve waar de toestemming van de gebruiker impliciet (zoals bij door het verzenden van reacties door middel van email of een reactieformulier) of expliciet toestemming geeft voor een dergelijke verwerking.Nijmegenleef.nl past cookies toe op haar site. Cookies zijn kleine bestanden die door middel van de browser vanaf Nijmegenleeft.nl op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Cookies worden uitsluitend gebruikt voor het vergemakkelijken van het gebruik van deNijmegenleeft.nl website. De gebruiker kan altijd, voor eigen risico, via de browser de toepassing van cookies uitzetten –Nijmegenleeft.nl garandeert niet de juiste werking van haar site indien de gebruiker cookies uitzet.

Nijmegenleeft.nl verstrekt geen enkele garantie op welke aspect van de site dan ook. De gebruiker dient altijd gebruik te maken van zijn gezond verstand en van beschermmiddelen voor zijn computer.Nijmegenleeft.nl is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het gebruik van de siteNijmegenleeft.nl.

Nijmegenleeft.nl behoudt het recht om in de toekomst deze gebruiksvoorwaarden en de werking van de site te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden zullen bekend worden gemaakt opNijmegenleeft.nl en zullen in werking treden 14 dagen na de eerste publicatie ervan op Nijmegenleeft.nl.

Het (blijvend) gebruik vanNijmegenleeft.nl na het lezen van deze voorwaarden wordt beschouwd als onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden.