Kunstwerk Big Bang komt er niet. Het gaat om vier klokken onder de vier bruggen over het Maas-Waalkanaal in Nijmegen. De klokken zouden overdag steeds vijf keer per dag één gong laten horen en zo via geluid een verbinding maken tussen de bruggen en de verschillende wijken aan het kanaal. Het Nijmeegse college van B&W vindt het project te risicovol.

De technische oplossingen die uiteindelijk nodig blijken om aan de veiligheidseisen voor het kunstwerk te voldoen zijn wat de gemeente betreft te complex en vergen te veel beheer. Er zijn bijvoorbeeld zo’n 17 sensoren nodig om de klokken zo af te stellen dat zij niet luiden als er schepen onder de bruggen doorvaren. De gemeente vindt bovendien dat al deze maatregelen de functie van het kunstwerk zodanig aantasten dat de oorspronkelijke bedoeling van het werk niet meer wordt waar gemaakt.

Wethouder Bert Velthuis: “Het is teleurstellend dat het kunstwerk uiteindelijk niet kan worden gerealiseerd. Er is veel energie gestoken in het mogelijk maken van het werk, maar veiligheid op en rond het water en de functionaliteit van het werk staan wat ons betreft voorop, aan beide zaken kunnen en willen we geen concessies doen. Het geld dat nu vrijkomt, blijft beschikbaar voor kunst bij de vier bruggen over het Maas-Waalkanaal.”

Voortraject
Nadat de gemeenteraad in februari 2017 besloot om geld beschikbaar te stellen voor het kunstwerk is intensief gekeken naar de technische haalbaarheid van het kunstwerk. Met de kunstenaar is afgesproken dat er in stappen wordt gewerkt, waarbij iedere keer bekeken wordt of uitvoering mogelijk is.

Voor het besluit was al een aantal belangrijke randvoorwaarden onderzocht, bijvoorbeeld of de klokken niet teveel geluid zouden maken en of het qua constructie mogelijk was om de klokken onder de bruggen te hangen. Deze zaken vormden geen belemmering. Hoewel een groep bewoners uit Dukenburg zich wel steeds zorgen bleef maken over mogelijke geluidsoverlast.

Tijdens de voorbereiding is ook rekening gehouden met mogelijke veiligheidseisen op en rond de bruggen en het water. Mede daarom is ervoor gekozen om gefaseerd te werken en steeds te kijken of uitvoering haalbaar was. De veiligheidseisen zijn ook expliciet meegenomen in de vergunningsaanvraag. Gaandeweg het proces bleken er echter zoveel randvoorwaarden voor de veiligheid op het water en het beheer van de installatie te zijn dat het voldoende functioneren van het kunstwerk steeds meer in het gedrang kwam.