Meer ruimte voor participatie en inspraak door burgers en nog maar eenmaal per maand een besluitronde. Dit zijn belangrijke onderdelen van het raadsvoorstel dat de Nijmeegse gemeenteraad op 13 en 20 december bespreekt na een onderzoeksrapport over zijn eigen functioneren.

De huidige opzet van de Politieke Avond dateert van 2006. Sindsdien is de samenleving en de rol van gemeente en gemeenteraad binnen de samenleving veranderd. De gemeenteraad vond het daarom tijd om te bekijken of het stelsel nog voldoet en heeft het afgelopen jaar zijn eigen werk- en vergaderwijze geëvalueerd. Dit heeft in oktober geleid tot een rapport met een aantal aanbevelingen. Hieruit volgt nu de pilot die in 2018 moet gaan draaien.
De belangrijkste punten uit het voorstel zijn:
·        In plaats van de huidige strakke scheiding en enge definitie van de burger- en kamerronde, zal de raad gaan werken met flexibelere “gespreksrondes”. Per onderwerp wordt bekeken in welke fase het zich bevindt, met welk doel de raad samenkomt, wie relevant is om aan tafel te hebben, welke mate van participatie passend is, waar men zal samenkomen en voor welke werkvorm wordt gekozen. Op deze manier is flexibiliteit en maatwerk per onderwerp mogelijk.
·        In plaats van een tweewekelijkse, werkt de raad in een vierwekelijkse cyclus. Gespreksrondes in week 1 en 2, besluitronde in week 4. Zo wordt de inspraak naar voren gehaald, wat meer ruimte creëert om inspraakreacties serieus mee te nemen in de besluitvorming. Er zal nog maar eenmaal per vier weken een besluitronde zijn. Om deze nieuwe werkwijze goed uit te kunnen voeren, wordt een nieuw overlegorgaan gestart dat in plaats komt van de agendacommissie: het presidium. Het presidium is belast met de voorbereiding van de agenda van de Politieke Avond, monitoring van de lange-termijnagenda en bewaking van de mores in de gemeenteraad. Het bestaat uit de plaatsvervangend voorzitter en vier raadsleden die bij voorkeur ook kamervoorzitter zijn. De burgemeester heeft een adviserende rol en de griffie ondersteunt.
Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat, zal de proef starten in januari 2018 en het gehele jaar doorlopen. Halverwege het jaar staat een tussenevaluatie op het programma, waarbij eventueel bijgestuurd kan worden