Nijmegen heeft zo’n 8.000 bijstandsgerechtigden en dat aantal loopt op. De gemeente wil met het Masterplan terugdringen bijstandstekort in drie jaar tijd 385 extra mensen duurzaam uit de uitkering helpen.

De gemeente geeft dit jaar bijna € 15 miljoen meer uit aan uitkeringen dan zij van het rijk hiervoor krijgt. Voor een deel wordt dat opgelost door een vangnetregeling van het rijk, maar onder de streep is het tekort altijd nog € 8,3 miljoen euro. De verwachting is dat het aantal mensen in de bijstand blijft stijgen. Met het Masterplan terugdringen bijstandstekort wil de gemeente de stijging van de uitkeringslasten beperken. De doelstelling is dat vanaf 2019 de tekorten op uitkeringen zullen zijn omgezet in een positief resultaat.

Meedoen is belangrijk
Het Masterplan combineert maatregelen op het gebied van onderwijs, economie, zorg, werk en inkomen. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij, het liefst door betaald werk. Werk is meer dan werk: het leidt tot een verbetering van welzijn van mensen, meer jongeren in beeld en/of terug naar school, minder gezondheidskosten en minder overlast.

Grote uitdaging
Wethouder Werk & Inkomen Jan Zoetelief: “385 mensen extra aan het werk helpen is een grote uitdaging. We gaan dat onder andere doen door mensen aan de slag te helpen in kansrijke beroepen, bijvoorbeeld in logistiek en schoonmaak, techniek en bouw. Mensen die nu nog in de ww zitten, willen we aan het werk kunnen krijgen vóór ze in de bijstand belanden. Daarnaast willen we 1500 mensen met een bijstandsuitkering beter in beeld krijgen om hen te activeren, onder andere naar werk.” Daarnaast wil de gemeente zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt: kwetsbare jongeren die zelf niet zo gemakkelijk aan werk komen worden geholpen aan een baan of een opleiding, zodat zij niet in de uitkering belanden. Voor speciale groepen als psychisch kwetsbaren en statushouders wordt een eigen aanpak ontwikkeld.

Rode loper voor bedrijven
Voor het slagen van de aanpak zijn werkgevers heel belangrijk. Daarom wordt er ook geïnvesteerd in accountmanagement en acquisitie van nieuwe bedrijvigheid in sectoren met groeikansen, en op punten waar de Nijmeegse economie sterk is.

WerkBedrijf en wijkteam
Het grootste deel van de taken in het Masterplan zal worden uitgevoerd door het WerkBedrijf. Daarnaast zijn er bedrijven en instellingen die expertise hebben met het helpen van bepaalde groepen mensen naar werk. Van die ervaring zal de gemeente ook gebruik maken. Voor mensen die problemen hebben op meerdere leefgebieden kan werk ook een thema zijn. Ze zorgen ervoor dat de sociale wijkteams korte lijnen hebben met arbeidsbemiddelaars. Heeft iemand dat nodig, dan kan er één plan gemaakt worden waarbij werk of participatie kunnen worden betrokken. De komende jaren zullen de resultaten van de maatregelen nauwkeurig met alle partijen worden gemonitord.