Woensdagavond 5 oktober organiseert de gemeenteraad van Beuningen een politieke ideeënmarkt. Een markt waarop inwoners en ondernemers ideeën direct aan de man kunnen brengen bij raadsleden. Zijn raadsleden enthousiast over een idee dan kunnen zij dit adopteren en via een motie inbrengen bij de begrotingsraad op 8 november.

De politieke ideeënmarkt is bedoeld om de inwoners en ondernemers van de gemeente op een creatieve wijze te betrekken bij de besluitvorming van de gemeenteraad. De ideeënmarkt is een plek waar inwoners en ondernemers ideeën kunnen voorleggen aan gemeenteraadsleden die Beuningen mooier, groener, veiliger of socialer maken. De gemeenteraad vindt hierbij vooral het contact met inwoners en ondernemers belangrijk. Zij zijn samen verbonden aan de gemeente Beuningen en de raadsleden bespreken graag waar (extra) aandacht voor nodig is. Daarom organiseert de gemeenteraad een politieke ideeënmarkt.

Hoe werkt de politieke ideeënmarkt?

De opzet van de politieke ideeënmarkt is eenvoudig: iedere aangemelde inwoner of ondernemer krijgt een plekje op de markt achter een marktkraam met daarop hun naam en het onderwerp. Raadsleden “shoppen” vrijblijvend op de markt en gaan in gesprek om te zien of er wat van hun gading tussen zit. De initiatiefnemer overtuigt het bezoekende raadslid van zijn idee, waarna het idee kan worden geadopteerd door het raadslid. Is er een “match”, dan wordt een marktformulier getekend en ingeleverd bij de marktmeester, de burgemeester. Hierna werkt het raadslid samen met de initiatiefnemer aan het opstellen van een motie.

Het is en blijft een markt, dus niemand is verplicht een match aan te gaan. Maar tegelijkertijd kan een motie meerdere geïnteresseerden opleveren, wat de kans op succes alleen maar vergroot. Let op: dat een motie wordt ingediend, betekent nog niet dat succes gegarandeerd is! Uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist.

Van idee naar politieke invloed

Op 8 november tijdens de begrotingsraad dienen politieke partijen moties in. In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen. Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Na dit debat wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid. Normaal komen moties van de politieke partijen zelf. Dit jaar hebben inwoners en ondernemers hier meer invloed op. Lukt het hen tijdens de politieke ideeënmarkt hun idee geadopteerd te krijgen door een van de raadsleden?

Wanneer

De politieke ideeënmarkt vindt plaats op woensdag 5 oktober van 19:30 uur tot 22:00 uur in de hal van het gemeentehuis in Beuningen, Van Heemstraweg 46.

Aanmelden

Wie een idee heeft en wil dat dit idee door de politiek wordt geadopteerd en vertaald in een motie, kan zich aanmelden bij de Griffie. Dit kan vóór maandagmiddag 3 oktober om 16:00 uur via griffie@beuningen.nl. Belangrijk is dat men in de mail aangeeft wie hij/zij is en wat zijn/haar idee is. Daarnaast ontvangt de griffie graag een korte motivatie voor het idee en of er hulpmiddelen nodig zijn op de markt.

Meer informatie

Kijk op www.beuningen.nl voor meer informatie. Hier staat ook een lijst met vragen en antwoorden over de ideeënmarkt.