De komende jaren investeert Nijmegen extra in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. De gemeente Nijmegen wil samen met de organisaties voor kinderopvang, onderwijs, ouders en de kinderen zelf, intensiever samenwerken om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. 

Het onderwijsklimaat in Nijmegen is goed en met de meeste kinderen gaat het ook goed. Toch zijn er nog altijd kinderen waarbij de ontwikkeling extra inzet nodig heeft om geen achterstanden te laten ontstaan. Extra inzet op het bereiken van kinderen met mogelijke ontwikkelachterstanden, brede samenwerking tussen opvang, onderwijs, welzijn en zorg in de buurt en een nadrukkelijke rol voor ouders zijn de pijlers voor de komende vier jaren.

Wethouder Onderwijs, Renske Helmer-Englebert: “Ik wil de komende jaren, samen met het onderwijs, de kinderopvang, het welzijn en de jeugdhulp inzetten op maatwerk voor het kind, bij voorkeur op wijkniveau. Spelen, gezondheid, bewegen en participatie van ouders en kind zijn belangrijk voor de ontwikkeling. Voor kinderen die iets extra’s nodig hebben zijn de vroegschoolse educatie, de startgroep en de schakelklas belangrijk. Jaarlijks is hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar.”

Taal, rekenen en meer

Ervan uitgaande dat school meer is dan alleen taal en rekenen, wil de gemeente Nijmegen  dat kinderen dichtbij huis kunnen spelen en leren in een rijke ontwikkelomgeving: waar het aanbod van sport, cultuur, lezen, techniek en  natuur aansluit op de behoeften van de kinderen. Met ouders, kinderopvang, onderwijs en andere partners worden plannen gemaakt die per wijk kunnen verschillen. De eerste pilots starten in Lindenholt, Neerbosch Oost en de nieuw wijk De Grote Boel. Men wil de kinderparticipatie op een vernieuwende manier vorm gaan geven.

Kansen op ontwikkeling

In de kinderopvang en basisonderwijs wordt de komende vier jaar gewerkt om kinderen met een taal- of ontwikkelachterstand in beeld te krijgen, onder ander door de inzet van HBO geschoolde medewerkers op de groep. Daarnaast wordt de VVE-functie verder versterkt. De startgroep op basisschool de Wieken is een succesvolle pilot gebleken. Het is de ambitie van gemeente, kinderopvang en onderwijs om de mogelijkheden te benutten om meer startgroepen te koppelen aan het onderwijs. Het is de bedoeling om de toegankelijkheid van peutergroepen verhogen door de ouderbijdrage voor alle ouders die gebruik maken van peutergroepen zo laag mogelijk te houden, vooral van ouders met een laag inkomen.