Het Nijmeegse college van B&W wil in Nijmegen-Noord een verkeersknip realiseren op de Griftdijk Noord ter hoogte van de Terralaan (Fruitlaan). De knip die doorgaand verkeer over de Griftdijk tegengaat, heeft tot doel het doorgaand verkeer te leiden via de Prins Mauritssingel of de Margaretha van Mechelenweg.

Automobilisten zonder ontheffing kunnen daardoor tijdens de spits de Griftdijk niet als doorgaande verbinding gebruiken. De venstertijden voor deze spitsknip zijn van 07:00 – 09:00 uur en van 16:00 – 18:00 uur. Door middel van een camera wordt vastgesteld of men een ontheffing heeft voor deze maatregel. Zonder een aanpassing in de verkeersstructuur van de westflank van de Waalsprong groeit de verkeersintensiteit van 11.000 voertuigen per etmaal door de week tot 19.000 in 2025. Ook een noordelijke knip levert onvoldoende verkeersreductie op, namelijk 14.000 voertuigen per etmaal in 2025. Naast de knip komen er aanvullende verkeersmaatregelen zoals een vrachtwagenverbod en een rotonde op de kruising Griftdijk Noord-Terralaan.

Die extra maatregelen zijn nodig om gemakkelijker over te steken bij kruispunten, de veiligheid van langzaam verkeer en fietsers te bevorderen en geluidshinder van vrachtverkeer te verminderen. Sinds het najaar van 2015 zijn diverse mogelijkheden voor het aanpassen van de verkeersstructuur in de Waalsprong (opnieuw) verkend, zowel aan de oostkant als aan de westkant  van de Prins Mauritssingel. De keuze voor de zuidelijke knip op de Griftdijk Noord is gemaakt op basis van verkeersonderzoeken en -metingen en de inbreng van bewoners en ondernemers. Invoering van de knip vergt diverse besluiten waaronder een verkeersbesluit. De invoering van de knip kan op z’n vroegst medio 2017 plaatsvinden.

Ontheffingen

Om te voldoen aan de eis van een zo ‘bewonersvriendelijk’ mogelijke knip wil het college dat (direct) omwonenden twee ontheffingen per adres kunnen aanvragen tegen zo laag mogelijke kosten. De ontheffing moet gaan gelden voor bewoners uit het gebied tussen de Graaf Alardsingel en de Keizer Hendrik de VI singel, inclusief het Nijland. De knip is in eerste instantie alleen in werking tijdens de spits. Verwacht wordt dat rond 2025 een 24-uurs knip noodzakelijk is, omdat het verkeer toeneemt als gevolg van de woningbouw in de Waalsprong.

Overige verkeersmaatregelen

Ook wordt een aantal aanvullende verkeersmaatregelen aangedragen om de bereikbaarheid en de leefbaarheid op de Griftdijk Noord ook voor de toekomst zo optimaal mogelijk te houden:

  • een rotonde op de kruising Griftdijk Noord- Terralaan.
  • een fietsoversteek op de Griftdijk Noord en Terracottastraat;
  • het verleggen van de fietspaden bij de erftoegangswegen die aansluiten op de Griftdijk Noord;
  • het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s op een deel van de Griftdijk Noord tussen Stationsstraat en Oude Groenestraat;
  • verbetering van wegbewijzering voor de westflank van de Waalsprong gericht op het doorstromend verkeer.