Deze week krijgen ruim 4000 inwoners van Nijmegen een brief van de gemeente met het verzoek mee te doen aan een cliëntervaringsonderzoek. Het gaat om cliënten die ondersteuning krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Jongeren, en ouders van jongeren, die gebruik maken van jeugdhulp vanuit de Jeugdwet worden gevraagd naar hun ervaring. Met de resultaten wil de gemeente signalen krijgen ter verbetering van de zorg.

Sinds 2015 is er in de zorg veel veranderd. Taken van het Rijk zijn naar de gemeente gegaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de begeleiding van mensen die praktische en sociale hulp nodig hebben in het dagelijks leven en om een groot deel van de jeugdhulp. De vernieuwde aanpak functioneert nu bijna anderhalf jaar.

Gemeenten zijn door het Rijk verplicht om de ervaringen van inwoners te peilen. Alle Nederlandse gemeenten voeren daarom voor de zomer van 2016 een cliëntervaringsonderzoek onder Wmo- en Jeugdhulpcliënten uit. De gemeente Nijmegen wil natuurlijk ook zelf weten hoe de inwoners aankijken tegen de zorg. De vragen in de enquête gaan over de verstrekte zorg, de communicatie met de professionals en het resultaat van de ondersteuning. Een deel van de vragen is voor alle gemeenten hetzelfde, zodat daartussen vergelijking mogelijk is. Een deel van de vragen is meer gericht op de aanpak in Nijmegen.

Deze week ontvangen meer dan 4000 mensen een vragenlijst. De grootste groep betreft Wmo-cliënten. Daarnaast gaat het om jeugdhulpcliënten. Jongeren vanaf 15 jaar worden zelf benaderd, tot en met 14 jaar de ouders. Overigens ontvangen ook cliënten Beschermd Wonen uit regiogemeenten een vragenlijst, omdat Nijmegen deze Wmo-zorg als centrumgemeente regelt.

De vragenlijst wordt via de post bezorgd, maar respondenten kunnen de vragen ook online beantwoorden. De enquêtes worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en zullen alleen voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Het gemeentelijk bureau Onderzoek & Statistiek voert het onderzoek uit. Voor het veldwerk wordt het externe bureau I&O ingeschakeld. De rapportage verschijnt waarschijnlijk kort na de zomer.