Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Jonkerbosplein definitief aan te wijzen als locatie voor de nieuwbouw van de Eyup Sultan Moskee. Hiermee geeft het college groen licht voor het opstarten van de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan.

Eind september 2015 heeft het college op basis van een uitgebreid onderzoek van drie mogelijke locaties voorlopig gekozen voor de locatie Jonkerbosplein. Omdat deze het best voldeed aan de gestelde eisen aan omvang, bereikbaarheid en parkeren en deze locatie de verbinding met de directe omgeving mogelijk maakt.

Op basis van het voorlopige besluit zijn gesprekken gevoerd met bewoners en bedrijven in de directe omgeving. Uit die gesprekken kwam in grote lijnen dat:

1)     Buurtbewoners zich voor het overgrote deel niet verzetten tegen de functie van een moskee op zich, maar dat zij zich  vooral zorgen maken  over toenemende verkeers- en parkeerdruk. Hierop is een aanvullend parkeeronderzoek uitgevoerd.

2)     Ondernemers op Novio Tech Campus (NTC) en bedrijventerrein Winkelsteeg zich op het standpunt stellen dat deze locatie gereserveerd zou moeten worden voor een  hoogtechnologisch functie die aansluit  bij NTC. Daarnaast spelen ook hier zorgen over verkeer en parkeren.

De conclusie van het college is dat de zorgen weliswaar begrijpelijk zijn, maar dat deze geen doorslaggevende argumenten vormen om niet definitief te kiezen voor de locatie Jonkerbosplein. Zo wijst het parkeeronderzoek uit dat er normaal gesproken geen parkeerproblemen zullen ontstaan als de moskee er komt, behalve bij evenementen en NEC-wedstrijden. Het college ziet voor de organisatoren voldoende mogelijkheden om dit per evenement goed op te lossen. Ook kan de S100 de hoeveelheid extra verkeer als gevolg van moskeebezoek goed aan.

Wat betreft de wens tot reservering voor bedrijvigheid verschilt het college van mening met de ondernemers. Toevoeging van bedrijven op de locatie Jonkerbosplein is in de afgelopen jaren niet van de grond gekomen. Nu er een concreet en passend initiatief is voor deze locatie, wil het college hieraan meewerken. Bovendien is er nog voldoende ruimte beschikbaar op bedrijventerrein Winkelsteeg voor eventuele uitbreiding van NTC.

Wel vinden zowel de ondernemers als het college dat gekeken moet worden hoe de campus in de toekomst verder vorm kan krijgen. Ook vindt het college dat het moskeegebouw qua uitstraling moet passen bij de omgeving. Voordat het moskeebestuur daadwerkelijk mag gaan bouwen op het Jonkerbosplein, moet eerst een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Die start naar verwachting in het najaar. Meer informatie is te vinden op: www.nijmegen.nl.