Op 15 maart werd bekend dat op het terrein Hoge Woerd ten zuiden van de kern Ewijk een asielzoekerscentrum (azc) wordt gerealiseerd. Tijdens een inloopbijeenkomst en verschillende gesprekken met (direct) omwonenden en ondernemers werden er suggesties aangedragen voor aanpassingen van de inrichting en de ontsluiting van dit gebied. Dit heeft geleid tot een nieuw inrichtingsplan, dat nu definitief is.

Ontsluiting autoverkeer azc Hoge Woerd
De ontsluiting van het auto- en bouwverkeer vindt niet meer via de Koningstraat plaats. De aansluiting op de Koningstraat zou volgens velen namelijk leiden tot toename in de verkeersdrukte en het ontstaan van onveilige situaties. De hoofdontsluiting is nu verplaatst naar de Goudwerf (bedrijventerrein Schoenaker). Auto’s kunnen alleen via die ontsluiting het azc-terrein op en af rijden. Er volgt nog verder onderzoek naar de verkeersveiligheidsaspecten rond de aansluiting bij de Goudwerf. Of de komst van het azc beperkingen oplevert voor de eventuele (milieutechnische) uitbreidingsbehoefte op het huidige bedrijventerrein, wordt ook verder onderzocht.

Ontsluiting Koningstraat voor calamiteiten, fietsen en wandelen

Azc Hoge Woerd houdt een tweede ontsluitingsweg voor calamiteiten. Deze aansluiting is op de Koningstraat. Ook gaan fiets- en voetgangers gebruikmaken van deze weg. Dit is belangrijk vanwege de volgende redenen:

  • Het azc mag gezien en bereikt worden. De inwoners maken immers deel uit van de samenleving van de gemeente Beuningen.
  • De wandel- en fietsroute via de Koningstraat naar Beuningen of Ewijk is de kortste en veiligste route.
  • Het volledig afsluiten van de Koningstraat voor langzaam verkeer zou ertoe leiden dat fietsers en wandelaars alleen via de Goudwerf het terrein op en af kunnen. Deze weg is de hoofdontsluiting voor al het bedrijfsverkeer van het industrieterrein en dus volstrekt ongeschikt voor extra voetgangers en fietsers.
  • In de structuurvisie Beuningen is aangegeven dat de toekomstige hoofdinfrastructuur van het woongebied de Hoge en Lage Woerd ontsloten wordt via de Koningstraat. Bij eventuele woningbouw in de toekomst komt hier dan ook een weg te liggen.

Verkeersveiligheid Koningstraat

De Koningstraat wordt, ondanks de nieuwe inrichting, door een aantal omwonenden nog steeds als een drukke en onveilige straat voor wandelaars en fietsers ervaren. Daardoor zou het minder geschikt zijn als loop- en fietsroute vanuit het azc. Deze ervaren verkeersdruk wordt naast het fietsverkeer van en naar Beuningen, veroorzaakt door autoverkeer van en naar de rotonde Schoenaker en Ewijk. Deze drukte zal afnemen nu de Campse Baan (de weg van Keizershoeve 1 naar de rotonde Schoenaker/Leigraaf) dit najaar wordt aangelegd. Vervolgens wordt de Campse Baan aangesloten op de Klaphekstraat. Door deze extra ontsluitingsweg voor verkeer vanuit Ewijk verdwijnt het grootste deel van het autoverkeer op de Koningstraat. Hierdoor neemt de verkeersdruk af en is de weg een veiligere loop- en fietsroute.

Inrichting azc-terrein Hoge Woerd

In het definitieve inrichtingsplan is er meer groen rondom de woningen aan de Koningstraat. Zo houden direct omwonenden meer ruimte en zicht rondom hun woning. De exacte invulling van het azc-terrein (wat voor een soort groene invulling er komt) wordt met de direct omwonenden en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nader ingevuld.

Tegemoetkoming in aantoonbare schade

Direct omwonenden hebben aangegeven dat zij graag een tegemoetkoming in de kosten ontvangen indien de verkoop van hun huis bemoeilijkt wordt door de aanwezigheid van het azc. Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt momenteel wat hierin de opties zouden kunnen zijn. Wel heeft het college al besloten dat zij aan de gemeenteraad gaat voorstellen om, in specifieke benoemde gevallen, een tegemoetkoming in aantoonbare optredende schade in te kunnen zetten.

Omgevingsvergunning en omwonendenoverleg

Om het azc mogelijk te maken neemt het college van burgemeester en wethouders nog voor de zomervakantie het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen waaraan een termijn van maximaal 10 jaar is verbonden. Deze planologische procedure wordt momenteel voorbereid. In de periode hierna start het omwonendenoverleg waarin ongeveer 15 omwonenden, het COA, een afgevaardigde vanuit de omliggende bedrijven, de wijkagent en de gemeente praten over onderwerpen als zorgen die er leven, de bouw van het azc en de zaken die spelen vanaf het moment dat het azc geopend is.

Proces tot nu toe

De gemeente Beuningen heeft in september en oktober 2015 onderzocht of en in welke vorm zij kan bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen. Hiervoor heeft de gemeente mogelijke gebouwen en terreinen geïnventariseerd. Deze inventarisatie is besproken met het COA en met leden van de gemeenteraad. Binnen het gemeentebestuur is breed draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen. Op 20 oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen besloten om het terrein Hoge Woerd aan te bieden aan het COA voor de opvang van maximaal 300 bewoners. Het COA besloot in onlangs om gebruik te maken van dit aanbod. Dit betekent dat de komende maanden op het terrein Hoge Woerd het azc wordt gerealiseerd.

Het azc komt op een terrein van ongeveer 4 hectare te liggen, ten noorden van de Goudwerf en ten zuiden van de Koningstraat. Azc Hoge Woerd gaat bestaan uit 63 stacaravans met daarnaast 1200 m2 aan ondersteunde laagbouw voor bijvoorbeeld de receptie en verblijfsruimten. De opzet van het azc is sober maar doelmatig. In een azc wonen maximaal 300 mensen, zowel gezinnen als alleenreizenden van diverse nationaliteiten. De realisatie van het azc duurt minimaal 6 en maximaal 9 maanden. De verwachting is dat het azc tussen oktober en december 2016 af is en bewoond wordt. Het COA beheert de locatie zelf. Het azc blijft maximaal 10 jaar staan.