De gemeente Beuningen is enkele jaren geleden gesprekken gestart met ENGIE, voorheen GDF SUEZ, vanwege de geplande herinrichting van de Beuningse uiterwaarden. ENGIE heeft een deel van het terrein in de Beuningse uiterwaarden in eigendom. Nu de plannen voor de herinrichting van de Beuningse uiterwaarden duidelijk zijn, heeft provincie Gelderland de rol van de gemeente overgenomen en zijn partijen tot een overeenkomst gekomen over de inrichting van dit deel van de Beuningse uiterwaarden.

WaalWeelde

De herinrichting van de Beuningse uiterwaarden maakt deel uit van het provinciale programma WaalWeelde, dat zich ervoor inzet om de Waal en haar omgeving duurzaam mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker te maken. ENGIE is naast energieleverancier ook eigenaar van de energiecentrale Nijmegen, waar nu duurzame energieprojecten worden ontwikkeld. Het terrein dat zij in eigendom hebben in de Beuningse uiterwaarden werd gebruikt als opslag voor reststoffen. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw heeft het gebied zich ontwikkeld als natuurgebied. Om de Beuningse uiterwaarden als natuurgebied toegankelijk te maken en een hoogwatervluchtplaats te creëren voor de dieren in het gebied zijn afspraken gemaakt met ENGIE over inrichting en beheer.

Contract

De partijen hebben een contract getekend waarin wordt afgesproken dat er een hoogwatervluchtplaats komt op het terrein. Dit is een hoger gelegen deel dat bereikbaar is voor kuddes paarden en koeien en voor wild in het geval van hoog water. De paarden en koeien hoeven dan niet telkens uit het gebied gehaald te worden bij dreigende overstroming. Een groot deel van begroeiing op het terrein wordt verwijderd en er wordt een slijtvaste toplaag aangebracht, zodat de doorstroombaarheid bij hoog water groter is. De grond die hiervoor nodig is, komt vrij bij andere graafwerkzaamheden in de Beuningse uiterwaarden. Voor ENGIE passen gemaakte afspraken over het gebied bij haar visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie

Meer informatie over het project WaalWeelde vindt u op www.waalweelde.nl, onder Projecten in uitvoering, Beuningse Uiterwaarden of op www.beuningseuiterwaarden.nl.

Het project Beuningse Uiterwaarden: wat gaan ze doen?

De doelstellingen van de herinrichting van de Beuningse uiterwaarden zijn gericht op een natuurvriendelijker inrichting en betere bereikbaarheid voor recreanten. Bij hoogwater biedt de uiterwaarde meer ruimte aan het water uit de Waal. Ze verbeteren daarvoor bijvoorbeeld de toegangsweg naar de veerstoep, maken het Weurtsche Straatje weer toegankelijk, maken een prettige verblijfsplek van het schiereiland met een uitkijktoren en leggen wandel- en struinpaden aan. Verder komt er een hoogwatervluchtplaats voor dieren, leggen ze poelen aan voor de kamsalamander en laten we ooibos ontwikkelen. Provincie Gelderland en de gemeente Beuningen zetten zich hiervoor in. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met andere partijen in het gebied zoals Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.