Een groeiend inwonertal, veel nieuwe woningen, hoge scores voor de aantrekkelijkheid van wonen en de eerste tekenen van economisch herstel. Dat zijn enkele van de vele resultaten die de Nijmeegse Stads- en Wijkmonitor, een tweejaarlijks overzicht van de staat van de stad en de wijken, laat zien. Daarnaast blijkt dat Nijmegen goed scoort in afvalscheiding en dat het energieverbruik daalt. De economische crisis laat nog zijn sporen na; veel huishoudens hebben een laag inkomen en de werkloosheid is nog hoog. 

Belangrijke problemen van een aantal jaren geleden – de slechte bereikbaarheid en de criminaliteit – zijn volgens Nijmegenaren kleiner geworden. De Stads- en Wijkmonitor is een onderzoek dat de gemeente Nijmegen elke twee jaar uitvoert. Aan de orde komen thema’s als wonen, gezondheid en zorg, werk, duurzaamheid en binnenstad. De monitor levert veel informatie die de komende jaren kan helpen het beleid te bepalen. In de monitor zijn onder meer de uitkomsten van de Burgerpeiling, een najaar 2015 verricht onderzoek onder 2.300 Nijmegenaren, verwerkt. Enkele opvallende uitkomsten staan hieronder beschreven.

Wonen en woonaantrekkelijkheid

Er wonen nu ruim 172.000 mensen in de stad. De verwachting is dat Nijmegen in 2030 meer dan 180.000 inwoners zal hebben. De afgelopen jaren werden er meer nieuwbouwwoningen opgeleverd (gemiddeld ruim 800 per jaar in de periode 2012-2014) De markt voor koopwoningen trekt, na het dieptepunt in 2013, flink aan. Het percentage betaalbare huurwoningen, dat bewoond wordt door mensen met een hoger inkomen, is afgenomen. Wel is er nog steeds krapte op de huurmarkt.

De waardering bij Nijmegenaren voor hun stad (7,6) en woonbuurt (7,4) is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. De verschillen in leefbaarheid tussen de Nijmeegse wijken zijn de afgelopen jaren kleiner geworden. Wel zijn er nog buurten met leefbaarheidsrisico’s, onder meer door concentraties van kansarme groepen, instroom van kansarme groepen in huurcomplexen en woningsplitsing en verkamering.

Opvallend is dat er geen thema is dat er echt uitspringt zoals dat een aantal jaren geleden nog wel het geval was. Enkele jaren geleden sprongen de slechte bereikbaarheid en verkeersdoorstroming en de criminaliteit er nog uit. Het oordeel over de bereikbaarheid is sterk verbeterd, vooral door de opening van de nieuwe stadsbrug. De waardering voor de bereikbaarheid van de stad is bijvoorbeeld bij bewoners, bezoekers én ondernemers gestegen naar een 6,9. De criminaliteit is de laatste jaren afgenomen. Zo is het aantal woninginbraken in vergelijking met 2012 meer dan gehalveerd.

Gezondheid en zorg

Het percentage Nijmegenaren dat zich goed tot zeer goed gezond voelt is 76%. Dit is een lichte daling, het meest bij ouderen en lager opgeleiden. De laatste jaren is het aantal meldingen van overlast door verwarde personen toegenomen. Het percentage Nijmeegse huishoudens met een lager inkomen steeg van 15% in 2011 naar ruim 17% in 2013/2014. Bij 5% van de huishoudens is er sprake van een sterke stapeling van zorgvragen. Ruim de helft van de Nijmegenaren zet zich op een of andere manier voor anderen in (mantelzorg of andere hulp of inzet voor verenigingen, organisaties of de buurt). De afgelopen twee jaar is dit percentage (52%) ongeveer gelijk gebleven.

Werk

Na een daling in de periode 2011-2014 (-2,7%) is het aantal banen in 2015 licht gestegen (+0,8%). Er is voor het eerst sinds jaren een daling van werkloosheid (van 9,1% naar 8,8%). Sectoren die herstel laten zien, zijn bouwnijverheid, groothandel en detailhandel en vervoer. Voor de komende jaren wordt een groei van het aantal banen verwacht, die iets sterker is dan de groei van de beroepsbevolking.

Duurzame stad

Nijmegen toont zich steeds meer een duurzame stad. Dit is zichtbaar rond thema’s als energie, grondstoffen en mobiliteit. Veel Nijmegenaren zijn bereid mee te werken aan het streven naar een duurzame stad. In de periode 2009-2014 daalde het totale elektriciteitsverbruik met 7,6%. Het gasverbruik daalde met ruim 15%. Vooral na 2011 nam het aantal installaties voor zonne-energie flink toe, maar ten opzichte van het totaal aantal aansluitingen voor elektriciteit is het aantal nog gering. Nijmegen doet het goed in afvalscheiding. Het hergebruikpercentage steeg naar 67%.

Binnenstad

De algemene waardering van bezoekers voor de Nijmeegse binnenstad steeg in 2014 naar 7,5, het hoogste cijfer sinds de start van de peilingen bijna twintig jaar geleden. De waardering voor de fietsstallingsmogelijkheden, de bereikbaarheid met de auto en de parkeermogelijkheden zijn fors gestegen. De frequentie waarmee men de binnenstad bezoekt is gedaald, maar men blijft gemiddeld genomen wel langer. Het leegstandspercentage voor winkels nam in 2015 wat af (8,8% in januari 2016, 10,6% in januari 2015). Het aantal hotelovernachtingen is sterk gestegen.