Betaalbare en duurzame woningen, voldoende nieuwbouw en meer zorgwoningen. Dat zijn de belangrijkste doelen in de nieuwe Woonvisie ‘Samen werken aan goed wonen’ van de gemeente Nijmegen. Het college van burgemeester en wethouders wil er op die manier voor zorgen dat Nijmegen een aantrekkelijke stad blijft om in te wonen voor arm en rijk, jong en oud, autochtoon en allochtoon. Goed wonen is voor het stadbestuur een belangrijke voorwaarde voor een ongedeelde stad waarin bewoners zich betrokken en verbonden voelen.

In de Woonvisie staan de belangrijkste opgaven voor de stad als het gaat om wonen. In de komende jaren moeten koophuizen en huurwoningen in Nijmegen betaalbaar blijven en er moet voldoende gebouwd worden om aan de vraag naar woningen te voldoen. Vooral voor starters en jongeren, maar ook voor de huisvesting van vluchtelingen is extra inzet noodzakelijk. Ook wil de gemeente dat er meer zorgwoningen komen voor het groeiende aantal ouderen en hulpbehoevenden in de stad. Bij het bouwen van nieuwe woningen is veel aandacht voor goedkoop, maar kwalitatief goed bouwen, duurzaam bouwen en het verduurzamen van bestaande woningen en tijdelijk bouwen.

Tijdelijk bouwen is een serieuze optie vanwege de (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen en is vooral belangrijk omdat de stad de komende jaren nog flink groeit qua inwoneraantal (in 2014 bijvoorbeeld nog met zo’n 2400 mensen). Maar die groei zal volgens de prognoses in 2030 stagneren en zelfs kunnen  omslaan in krimp. Door tijdelijk te bouwen, is de kans kleiner dat de stad dan wordt geconfronteerd met leegstand. De Woonvisie is richtinggevend voor de uitvoering van de woningbouw in Nijmegen. Zo gaan woningbouwcorporaties een flink deel van de opgaven in de visie uitvoeren. Daarom maakt de gemeente op basis van de visie nieuwe prestatieafspraken met de corporaties. Ook andere partijen zoals huurdersorganisaties zitten daarbij aan tafel. De Woonvisie moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad.