Veilig Thuis Gelderland-Zuid (VTGZ) heeft vanaf december dit jaar geen wachtlijst meer. Dit is een van de resultaten van de verbetermaatregelen waar VTGZ deze zomer mee van start ging. De spoedeisende meldingen zijn sinds de start in 2015 steeds direct opgepakt, maar voor niet-urgente meldingen ontstond een wachtlijst. VTGZ heeft het afgelopen half jaar hard gewerkt aan een aantal verbetermaatregelen die aansluiten bij de bevindingen van de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg.

Deze Inspecties voerden in 2015 een onderzoek uit naar de kwaliteit van alle Veilig Thuis-locaties in het land. Vanaf 1 januari 2015 is Veilig Thuis Gelderland Zuid (VTGZ) één van de 26 Veilig Thuis regio’s in Nederland. Het realiseren van Veilig Thuis is vanaf dit jaar een wettelijke taak van gemeenten. Veilig Thuis is het meldpunt voor burgers en professionals voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. In Gelderland-Zuid hebben de gezamenlijke gemeenten ervoor gekozen om Veilig Thuis onder te brengen bij de GGD. VTGZ bestaat uit drie deelnemende partijen; het Advies- en meldpunt Kindermishandeling en onderdeel zorgmeldingen van voormalig Bureau Jeugdzorg Gelderland, Meldpunt Bijzondere Zorg van GGD Gelderland Zuid en Moviera.

Mede door een landelijke publiekscampagne is het aantal meldingen bij Veilig Thuis ruim 40% hoger dan het opgetelde aantal meldingen in voorgaande jaren bij de voorlopers van Veilig Thuis. Dit leidde, in combinatie met de vorming van de nieuwe organisatie, tot een steeds hogere werkdruk bij VTGZ. In het eerste kwartaal van 2015 ontstonden knelpunten met betrekking tot werkdruk, oplopende wachttijden voor niet-spoedeisende meldingen en waren er issues met het verder inrichten van de organisatie. Zo kon de wens om met één registratiesysteem te werken niet direct ingevuld worden.

Het doel van het onderzoek door de inspecties is vooral om te bepalen in hoeverre VTGZ voldoet aan (wettelijke) randvoorwaarden en zicht houdt op de veiligheid en er voor zorgt dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. De uitkomsten van dit rapport laten zien dat VTGZ in acute crisissituaties juist en tijdig handelt. Ook is de 24×7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van vertrouwensartsen goed ingericht. Verbeterpunten zien de inspecties ook: de inzet van medewerkers buiten kantoortijden, een incidentele matige bereikbaarheid en de overschrijding van termijnen voor het bepalen van behandelingsurgentie en het doen van onderzoek moeten beter constateren de inspecties.

Bestuurders Bert Frings en Henk Driessen van VTGZ hierover: “Veilig Thuis Gelderland-Zuid is een jonge organisatie, die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTGZ, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling betreft een kwetsbare groep mensen in onze regio. Voor VTGZ en de gemeenten staat de veiligheid van deze inwoners altijd voorop. In acute situaties is er afgelopen jaar tijdig en juist gehandeld, zo oordeelt de Inspectie. Tegelijkertijd weten we ook dat er ruimte is voor verbetering. Voor de zomer heeft het bestuur van VTGZ zo’n € 700.000 extra beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een verbeterplan en zijn zeven extra professionals aangesteld. Daar zien we nu resultaat van. Komende tijd zal VTGZ zich ontwikkelen tot een volledig geëquipeerde en geroutineerde organisatie.”