Veel Nijmeegse jeugd is lid van de bibliotheek. Het percentage bibliotheekleden onder de 18 jaar steeg van 72,8% in 2011 naar 89,6% in 2014. In totaal gaat het om  25.741 jongeren. Daarmee ligt het percentage jeugdleden ruim boven het landelijk gemiddelde van 64,6 procent. Het aantal volwassen leden daalt, maar ligt met 12,6 procent boven het landelijke cijfer van 12,4 procent. Bibliotheekgebruikers zijn relatief vaak maatschappelijk betrokken en actief op het gebied van cultuur en educatie.    Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Nijmegen naar de effectiviteit van de subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. In het rapport wordt geconstateerd dat de bibliotheek voldoet aan de doelstellingen van de gemeente. Daarbij is gekeken naar het aantal leden, uitleningen en tevredenheid, maar ook naar maatschappelijke doelen als het vergroten van leesplezier en taalbeheersing.

De bibliotheek scoort landelijk gezien niet alleen goed qua percentage leden, ook het jaarlijks aantal uitleningen per inwoner in Nijmegen is met 5,9 bovengemiddeld (landelijk 5,0 uitleningen). Wel daalt net als in de rest van Nederland het totale aantal uitleningen. Het aantal gebruikers van autochtone afkomst neemt af, het gebruik van inwoners van niet-westerse afkomst stijgt sinds 2009.

De waardering voor de bibliotheekvestigingen in Nijmegen is gemiddeld. De vestigingen Mariënburg en Zwanenveld liggen met een 7,9 op het landelijke gemiddelde. De vestiging aan de Muntweg scoort met een 8,2 hoger. De maatschappelijke effecten onder Nijmegenaren met een bibliotheeklidmaatschap zijn moeilijker te meten. Lokale bevolkingsonderzoeken laten wel zien dat bibliotheekgebruikers relatief vaak positief scoren op maatschappelijke betrokkenheid, actief burgerschap, cultuurparticipatie en de deelname aan (cultuur)educatie.

Projecten als Bibliotheek op School, BoekStart (bevorderen voorlezen) en lokale bibliotheekprojecten gericht op laaggeletterden lijken ook vruchten af te werpen. Vergelijkend landelijk onderzoek en lokale cijfers over maatschappelijke betrokkenheid geven een positief beeld. De onderzoeker concludeert dat de bibliotheek haar afspraken met de gemeente nakomt. Het plan voor de inrichting van een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening is uitgevoerd. De bibliotheek doet veel om haar activiteiten dicht in de buurt van de mensen en laagdrempelig te houden en er is veel aanbod voor specifieke doelgroepen.

In de aanbevelingen zegt de onderzoeker dat het belangrijk is dat er in de toekomst meer cijfers beschikbaar komen over de manier waarop jongeren gebruik maken van de bibliotheek. Het lidmaatschap van de bibliotheek zegt namelijk niet per definitie iets over het daadwerkelijke gebruik. Voor volwassenen worden die gegevens al langer verzameld via burgerpeilingen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat onder volwassenen het gebruik hoger is dan het aantal leden. Het onderzoek is in z’n geheel te lezen op www.nijmegen.nl.