Onderzoek naar 75 woningen voor statushouders en komst van AZC

Het college van Wijchen wil onderzoeken of het mogelijk is 75 extra woningen in de gemeente Wijchen te realiseren voor de opvang van statushouders. Huisvesting van statushouders in woningen zorgt er volgens het college voor dat er plaats vrijkomt voor de plaatsing van asielzoekers in de bestaande azc’s in Nederland. Het college schrijft dit in een brief aan de Wijchense gemeenteraad. Verder wil het college onderzoeken of een nieuw azc in Wijchen gerealiseerd kan worden. Dit asiel-zoekerscentrum mag aan maximaal 350 mensen onderdak bieden.

Het college stelt in de brief met nadruk dat het voor beide opties eerst in overleg te willen gaan met het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers). Dit landelijke orgaan voert immers de regie over alle ideeën, initiatieven en oplossingen die tientallen gemeenten in Nederland recentelijk naar voren brengen, aldus het college.

Verspreiding
Het college stelt dat met éxtra woningen de bestaande taakstelling die eerder vanuit het rijk aan de gemeente Wijchen is opgelegd, ruimschoots wordt gehaald. De tijdelijke woningen worden verspreid over heel de gemeente (in principe over alle woonkernen). De huizen mogen volgens het college geen verstorende werking hebben op de bestaande woningmarkt en zijn op termijn ook voor andere doelgroepen beschikbaar Verder is het college van mening dat de extra woningen niet ten koste van het door de provincie toegewezen woningbouwcontingent mogen gaan. Het college zal hierover met de provincie in gesprek gaan. Het college van Wijchen gaat onderzoeken of de komst van een asielzoekerscentrum mogelijk is. Het azc zou ingericht kunnen worden op de locatie van het voormalige azc (nabij de volkstuinen aan de rand van Wijchen richting Niftrik). Op genoemde locatie is alle noodzakelijke infrastructuur nog aanwezig. Het college realiseert zich terdege dat het met extra huisvesting zeker niet gedaan is. Ook goede begeleiding is essentieel. Het college gaat daarover in overleg met Vluchtelingenwerk en wil hiervoor €100.000 reserveren uit het bestaande Wmo-budget.

Inzamelingen
Het college meldt in de brief aan de gemeenteraad dat het de coördinatie van de diverse Wijchense particuliere initiatieven wil leggen bij het Rode Kruis. Het college wil – wanneer het Rode Kruis dit wenst – ruimte voor opslag van goederen ter beschikking stellen. Het college wil het mogelijk organiseren van herdenkingen, stille tochten en bijeenkomsten overlaten aan initiatiefnemers uit de samenleving en neemt hier geen actieve rol in.

Gevoelens
Het college is positief verrast door de vele particuliere initiatieven die zijn ontstaan om de duizenden vluchtelingen de helpende hand te bieden. Het college realiseert zich echter ook dat de aanzienlijke bijdrage die het wil leveren, uiteenlopende gevoelens kan veroorzaken in de Wijchense samenleving. Het college gaat daar graag het gesprek over aan met inwoners.