Sinds eind juni is het mogelijk voor allen die tegen het windturbinepark in het Reichswald zijn, een online petitie te ondertekenen. Volgens het recht van petitie (artikel 44) heeft iedere burger van de Europese Unie en iedere natuurlijke- of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat het recht om een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten.

Meer dan 1.000 handtekeningen binnen maand
In slechts vier weken tijd hebben al meer dan 1.000 belangstellenden de petitie ondertekend. Het windpark, 12 windturbines met ieder een hoogte van 200 meter, dat strak langs de rijksgrens met Gennep en Groesbeek door de Duitse buurgemeente Kranenburg gerealiseerd zal worden, heeft veel nadelige grensoverschrijdende gevolgen. Het windturbinepark zal schade toebrengen aan de natuur en aan de lokale economie. Dit laatste m.n. door de te verwachte afname van het toerisme. De (voornamelijk Nederlandse) omwonenden zullen dankzij het Kranenburgs initiatief geconfronteerd worden met een daling van de huizenprijzen. Daarnaast zal het Reichswald een onomkeerbare schade oplopen door de kap van bomen en verwoesting van de bodem en grond- en kwelwater. Tevens zal door geluid, slagschaduw en lichtvervuiling van de windturbines de gezondheid en het welzijn voor mens en dier in gevaar komen.

De plannen van de Kranenburg tonen weinig affiniteit met een goed nabuurschap, terwijl dit wel door de lidstaten van de Europese Unie met elkaar is afgesproken. Het uiteindelijke doel van de petitie is het Europese Parlement te verzoeken zich duidelijk uit te spreken tegen de aanleg van het windturbinepark in het Reichswald en al het mogelijke te doen om de bouw te verhinderen.

Daling verbruik fossiele brandstoffen omlaag
Een belangrijk argument dat Kranenburg gebruikt om wél tot een bouw van het windpark over te gaan, is een daling van het verbruik van fossiele brandstoffen en daarmee het omlaag brengen van de uitstoot van broeikasgassen. Tegenstanders zeggen echter dat dit (kleine) voordeel niet opweegt tegen de onomkeerbare schade aan natuur en milieu als gevolg van de bouw en functioneren van dit mega-windpark. Windparken zijn in essentie prima, maar niet in cruciale (beschermde) natuurgebieden.

Dat een energiebesparing ook zonder een natuurgebied te verwoesten kan, bewijst het energieconvenant van Groesbeekse ondernemers. Dit is een initiatief waarbij ondernemers afspraken met elkaar maken over het gezamenlijk besparen van energie, het verduurzamen van het energieverbruik en besparen op het waterverbruik. Ook het ‘Energieplein Groesbeek’ is gericht op energiebesparende maatregelen voor bewoners door gezamenlijk slim te investeren in bijvoorbeeld zonnecollectoren, zonnepanelen, HR-ketel of HR-combiketel, LED-verlichting en dak-, gevel-, vloer- en glasisolatie.

De petitie tegen de aanleg van een windturbinepark in het Reichswald is online te bereiken via www.tegenwindreichswald.petities.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.