In 2011 heeft Bergharen in samenwerking met de vereniging van kleine kernen (VKK) zijn dorpsplan 2011-2031 ontwikkeld. In het dorpsplan zijn verschillende initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid beschreven die door uitwerkgroepen verder worden opgepakt. De uitwerkgroep ruimtelijk kwaliteit (‘URK’) heeft vijf kerninitiatieven benoemd waaronder de realisatie van een centrale ontmoetingsplek in het dorp. Dit betreft de inrichting van het oude korfbalveld en het Weemse bosje, gelegen naast Kulturhus de Zandloper. Dit terrein heeft inmiddels de naam ‘de Uitloper’ gekregen. De visie was om een centrale ontmoetingsplek te creëren, een plek met verblijfskwaliteit, een plek voor recreatie, ontspanning en rust, voor ontmoeting (tussen generaties) en diversiteit , dat alles met het doel om de sociale cohesie en de leefbaarheid in Bergharen te bevorderen.

Draagvlak en financiering
In het proces van ideevorming tot planontwikkeling is URK (9 dorpsgenoten) steeds op zoek geweest naar een breed draagvlak waarbij de gebruikersgroepen, verenigingen, de direct omwonenden en de andere inwoners van Bergharen zijn geïnformeerd en gehoord. Er heeft een intensief proces plaatsgevonden van klankborden van de ideeën met toekomstige gebruikers (stichtingen en verenigingen in Bergharen, o.a. Kulturhus de Zandloper, de Brede School, Kindervakantiedorp, KBO, Carnavalsvereniging, IJsloper, etc.) en omwonenden. De vele belangstellenden hebben positief gereageerd op de voorgestelde invulling. Ook de gemeente en de raad heeft ons plan enthousiast ontvangen. En onze subsidieaanvraag bij de provincie in het kader van de regeling ‘Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen’ voor de realisatie van de Ontmoetingsplek, 1ste fase werd mede vanwege het innovatieve karakter ervan, in november 2013 maximaal gehonoreerd (75.000€). De gemeente heeft gezorgd voor de benodigde cofinanciering van 17.500€. Verder hebben Rabobank Druten en de Stadregio Arnhem-Nijmegen bijgedragen met subsidies.

Ondersteuning door instanties en sympathie van omwonenden voor het plan
Tijdens de planvorming en de realisatie van het plan is steeds slim geopereerd door gebruik te maken van procesmatige ondersteuning en expertise van de Koninklijke Heidemij (pro deo) en ook van Arcadis voor de inrichting van de centrale ontmoetingsplek (in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen). Om de Uitloper ook organisatorisch en juridisch een goede basis te geven zijn we samen met de gemeente Wijchen uitgekomen op een erfpachtovereenkomst van 15 jaar, waar zowel het gemeentelijk deel als het deel in eigendom van de familie Verschuer (Weemse bosje) onder valt. De ontwikkeling van de Uitloper mag ook op de sympathie van aanwonenden rekenen, zoals die van mevrouw van Maaren – de Jong direct aanwonend aan de Uitloper die de LBG/ dorpsgemeenschap voor dit doel een stuk bosgrond van ca. 600m2 grenzend aan het bosje heeft geschonken.

Diversiteit, interactie en zelfwerkzaamheid
Uitgangspunt is om voorzieningen op het terrein te realiseren die complementair en niet concurrerend zijn t.o.v. ander voorzieningen (openbaar en particulier) in Bergharen en die kunnen rekenen op de steun van de omwonenden. Op basis hiervan zijn verschillende voorzieningen en activiteiten geïdentificeerd die aan de basis hebben gestaan voor de verder invulling en inrichting van de Uitloper. Voor het creëren van een ontmoetingsplek in Bergharen waar zowel jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten en al dan niet samen activiteiten kunnen ontplooien. In fase 1 hebben we daarvoor o.a. drie jeu-de-boules banen aangelegd, een multifunctioneel speelveld (voetbal- en basketbalkooi), een natuureducatiehoek, een heksenkring en hebben we de Uitloper aangekleed met bomen en struiken. Een mooi voorbeeld van interactie is de natuureducatiehoek. Het betreft een moestuin met een les plein waar de schoolgaande jeugd (Wingerd) onder begeleiding van ervaringsdeskundigen vanuit KBO van alles kunnen leren over het planten en verzorgen van groente en fruit door het zelf te doen. KBO-ers maken niet alleen gebruik van de Uitloper maar doen ook een deel van het groenonderhoud. Deze week wordt ook een ontmoetingsplek voor jongeren (JOP) in de bosrand geplaatst. De jongeren zijn straks zelf verantwoordelijk met hulp van de beheerders van de Uitloper voor het gebruik en onderhoud. Hiervoor is een overlegstructuur opgezet. Verder zullen de jongeren zelf een eigen bijdrage leveren in de programmering van de Uitloper als tegenprestatie voor het gebruik van de JOP.

Naast de inzet van vrijwilligers is ook de sympathie, het meedenken en het meefinancieren door bedrijven uit Bergharen van groot belang geweest voor de realisatie van de Uitloper. Dit betreft de aanleg van een waterpuls, het verrichten van grondwerk, de aanleg van de jeu-de-boules banen, de voetbalkooi en de JOP.

2de fase dit najaar
In de 2e fase is nog de renovatie van het bos voorzien, de ontwikkeling van een openlucht theater, een ouderen onderkomen, een mobiel podium en de aanleg van speel- en fitnesstoestellen. Hiervoor hebben we een beroep gedaan op het innovatiefonds van de gemeente Wijchen, waar een dezer dagen over besloten wordt.

 


Opening op 13 juni as. / programma

Nu fase 1 van de realisatie van de Uitloper is gerealiseerd gaan we het officieel openen. Op zaterdag 13 juni vindt dit plaats. Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 uur; kinderentertainment van oud Bergharenaar Robin van Kraaij met zijn show ‘Lach iedere dag’.
17.00 uur; officiële opening van de Uitloper door burgemeester Hans Verheijen
17.30 uur; Hoarense muziek van Anneke band, Kioskkoor, Neo Nata, Sandrock
18.30 uur; dorpsbarbecue
18.30 uur; local DJ
20.30 uur; Dogs Allowed
00.00 uur; Afsluiting