De gemeente heeft een belangrijke taak in het bestrijden van armoede. Het armoedebeleid is er vooral op gericht om alle inwoners te laten meedoen aan maatschappelijke activiteiten, zoals sport. Dit staat ook beschreven in onze strategische visie ‘Samenleving aan zet’. Het Rijk wil het armoedebeleid van gemeenten versterken en heeft daarom extra middelen ter beschikking gesteld. In de notitie ‘Heroverweging Armoedebeleid 2015-2018’ is omschreven hoe de gemeente de komende jaren wil inzetten op de bestrijding van armoede. De notitie ligt ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

De gemeente Heumen is actief in het bestrijden van armoede. Er zijn voldoende voorzieningen en instrumenten beschikbaar voor mensen die in een slechte financiële situatie zitten. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de extra middelen van het Rijk, €55.000 per jaar, in te zetten om het huidige armoedebeleid te intensiveren. Dit wil de gemeente doen door inwoners die te maken hebben met armoede beter en eerder te bereiken.

Nieuwe initiatieven
Gedacht wordt aan het oprichten van een platform samen met onze maatschappelijke partners om van daaruit nieuwe initiatieven te ontwikkelen om inwoners beter te bereiken. Zoals bijvoorbeeld het oprichten van een noodfonds (voor bijzondere situaties) en het instellen van kindpakketten (een verzameling regelingen en bijdragen waardoor kinderen mee kunnen doen op school en in vrije tijd).

Besluitvorming
De notitie wordt besproken in de Raadscommissie Welzijn op donderdag 25 juni (20.40 uur). De gemeenteraad neemt op 9 juli een definitief besluit. U bent van harte welkom om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. De agenda’s van de vergaderingen zijn te vinden op www.heumen.nl > Vergaderkalender (onderin blauwe balk) > Datum betreffende vergadering.