Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen hebben dinsdag 9 juni gesproken over de kadernota 2016-2019. Hierin worden de ontwikkelingen geschetst voor de komende vier jaar. Ook geeft de kadernota inzicht in het financieel perspectief voor de gemeente. De nota is aangeboden aan de gemeenteraad, die daar op 9 juli over zal besluiten.

Het financieel meerjarenperspectief laat voor alle jaren een overschot zien, dat oploopt van €37.170 in 2016 naar €190.616 in 2017, € 467.750 in 2018 en €809.215 in 2019. Er is daarmee sprake van een sluitende meerjarenbegroting. De omvang van de gemeentelijke begroting bedraagt afgerond €35.000.000

Hogere lasten
Enerzijds krijgt de gemeente te maken met de toename van een aantal lasten. Zo wordt onder andere in het kader van de werkzaamheden die de gemeente er sinds januari 2015 bij heeft gekregen (decentralisaties), een uitbreiding van de personele bezetting voorzien.
Daarnaast wordt in de kadernota een voorschot genomen op de hogere kosten van werkvoorzieningschap Breed, waarmee de gemeente Heumen samen met andere gemeenten uit de regio deelneemt in een gemeenschappelijke regeling. De jaarlijkse rijksbijdrage hiervoor neemt de komende jaren fors af.
Ook wordt voorgesteld voor 2016 de subsidiering van het peuterspeelzaalwerk voort te zetten, in afwachting van de ontwikkeling van het landelijk beleid.

Ook meevallers
Anderzijds houdt het college voor 2016 en volgende jaren rekening met een lichte groei van het aantal inwoners en woningen waardoor de bijdrage van het rijk aan de gemeente (een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente) de komende jaren toeneemt.
Verder wacht de gemeente Heumen de miljoenennota af die op Prinsjesdag door het kabinet wordt aangeboden. Dan zal blijken of gemeenten ook meeprofiteren van hogere uitgaven door het rijk.

Gelijkblijvend tarief rioolrecht
In de kadernota legt het college voor aan de gemeenteraad om de tarieven voor de rioolrechten de komende drie jaar niet te verhogen. Gebleken is dat de afgelopen jaren de geplande investeringen voor groot onderhoud en vervanging van het rioolstelsel achtergebleven zijn bij de ramingen.
Hierdoor is een bedrag van € 670.000,- teveel gespaard. Voorgesteld wordt een deel van dit bedrag te gebruiken om de tarieven voor inwoners niet te laten stijgen. Het overige wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de gemeente.