Het college van Wijchen wil met de raad in debat over keuzes en ambities. Dat blijkt uit de Kaderbrief 2015-2019, die de gemeenteraad 9 juli aanstaande behandelt. Het college stelt te willen bouwen aan een goede toekomst voor de gemeente Wijchen en haar inwoners. Dat houdt in dat het college wil vasthouden aan het uitvoeren van het in 2014 overeengekomen coalitieakkoord. Ook wil het college het sociaal beleid van de gemeente handhaven.

Hoewel er tekenen zijn van economisch herstel, stelt het college dat de naweeën van de economische recessie zichtbaar blijven in het voorliggende meerjarenperspectief. Hierdoor stroken de huidige ambities niet met de beschikbare structurele financiële middelen. Het college verwacht dat die naweeën duren tot 2019.

Debat met de raad
De kaderbrief heeft als doelstelling om een algemeen overzicht te bieden van de gemeentelijke financiën over de periode 2016-2019. Het geschetste financiële meerjarenperspectief dient als basis voor college en de raad om de juiste keuzes te maken en gezamenlijk beleidsdoelstellingen te formuleren. Het uitgangspunt hierbij is dat ook de komende jaren een sluitende begroting moet worden aangeboden. Op donderdag 9 juli behandelt de gemeenteraad de Kaderbrief 2016-2019 en daarmee diverse voorstellen van het college. Het college wil graag in debat met de raad uit over de ambities, keuzes en financiële mogelijkheden.

Sociaal beleid Wijchen
Een van de uitgangspunten van het college is om het sociale beleid van de gemeente te handhaven (bijstand en bijzondere bijstand). Het college verwacht dat de kosten op dit punt de komende jaren echter verder oplopen. De uitkering van het Rijk (waaruit het sociale beleid betaald wordt) zal bovendien naar verwachting verder verlaagd worden. Om de te verwachten extra kosten de komende jaren te kunnen opvangen, stelt het college een tijdelijke verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) voor. Het gaat om een verhoging van de gemeentelijke lasten van 49 euro per jaar voor een gemiddeld Wijchens huishouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.