In samenwerking met de Marggraff Stichting organiseerde Stichting Kops Plateau een inspiratieavond voor omwonenden van het Kops Plateau. Meer dan zeventig geïnteresseerden kwamen bijeen tijdens deze eerste inspiratieavond om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van het Kops Plateau.

Een schitterende omgeving met een divers verleden
Het Kops Plateau, een elf hectare op een stuwwal gelegen groene vlakte en tevens eigendom van de Marggraff Stichting, maakte deel uit van een Romeinse versterking op de Noordgrens van het Romeinse Rijk. Het is dé plek van waaruit 2000 jaar geleden de ontwikkeling van Romeins Nederland werd geregisseerd. Daarnaast werd dit bijzondere terrein in meerdere tijdsvakken bewoond. Zo zijn er onder meer sporen gevonden van een Romeins’ commandocentrum, een FLAK-stelling, grafcirkels, grafheuvels, noodwoningen en een cultusplek.

Aanleiding inspiratieavond
Frits Bevort, voorzitter van de Marggraff Stichting, bezocht het particulier terrein voor het eerst in 2004 en trof daar een vervuild gebied met puin, afval, bouwketens en caravans aan. Hij vraagt zich tot op heden af hoe men zo respectloos met een cultureel waardevol gebied om kan gaan. Om deze reden heeft de Marggraff Stichting, in samenwerking met Stichting Kops Plateau, een inspiratieavond georganiseerd, waarbij omwonenden zijn uitgenodigd om mee te denken over een eventuele invulling met betrekking tot de toekomst van het plateau.

Beide stichtingen streven ernaar om gezamenlijk met de omwonenden en andere geïnteresseerden te werken aan een nieuwe toekomst van het plateau, waarbij de kosten voor het beheer worden gedekt, voorkomen wordt dat het gebied dichtgroeit en de cultuurhistorische waarde, in het belang van alle Nijmegenaren en Nederlanders, behouden blijft.

Interactieve bijeenkomst
Tijdens de avond diende een selectie van 24 inrichtingsplannen van studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) ter inspiratie. Zij ontwikkelden de plannen om de ‘vergeten archeologie’ van het Kops Plateau in Nijmegen door middel van natuurontwikkeling en landschapsinrichting weer onder de aandacht te brengen. Daarnaast kregen de deelnemers een presentatie te zien over de historische gelaagdheid van het terrein.

De aanwezigen werden geprikkeld om hun primaire reactie te uiten. Zij mochten aangeven wat hen zowel bevreesd als bevalt aan het idee dat er ontwikkelingen omtrent het Kops Plateau gaan plaatsvinden. De aanwezigen namen actief deel aan het proces waarbij men aan kon geven wat zij wel of niet zouden willen.

Samenwerken aan een nieuwe toekomst
Verschillende buurtbewoners hebben tijdens de avond melding gedaan van het initiatief om een vereniging in het leven te roepen. Deze vereniging zal de uiteenlopende belangen van de omwonenden vertegenwoordigen bij de volgende bijeenkomst die in juni gepland staat.