In de jaarrekening laat het college van B&W van de gemeente Heumen zien wat er van de plannen uit de begroting terecht is gekomen en hoe het gemeentebudget daadwerkelijk is besteed; het “huishoudboekje” van de gemeente.

Met de jaarrekening legt het college niet alleen verantwoording af aan de raad over het beleid en de financiën, maar ook aan haar inwoners. Met andere woorden: in de begroting is gesteld wat de gemeente allemaal wil gaan doen en wat daarvoor de benodigde budgetten zijn, en in de jaarrekening laat het college zien wat er hiervan terecht is gekomen.

De jaarrekening 2014 wordt in de maand mei besproken in de diverse raadscommissies. De agenda’s van de commissies vindt u op deze gemeentepagina. Donderdag 28 mei 2015 stelt de gemeenteraad de jaarrekening van 2014 vast. De raadsvergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis en is voor iedereen toegankelijk. Na vaststelling in de raad wordt de jaarrekening naar de provincie doorgestuurd voor goedkeuring.

De gemeente Heumen heeft over 2014 een bedrag van € 529.800 overgehouden. Bij de opstelling van de begroting 2014 was een positief saldo van € 229.212 geraamd. Gedurende het jaar heeft de raad diverse besluiten genomen met financiële consequenties en tussentijdse bijstellingen op het verwachte begrotingsresultaat.

Het uiteindelijke positieve resultaat wordt deels veroorzaakt door minder uitgaven op diverse posten dan was begroot, zoals op de WWB- uitkeringen, de verstrekking van Wmo-voorzieningen, het openbaar groen en het milieubeheer. Ook in de bedrijfsvoering van de gemeente is sprake van minder uitgaven. Verder heeft de gemeente ook enkele meevallers o.a. vanuit de rijksbijdrage die de gemeenten jaarlijks ontvangt voor de uit te voeren taken. Het positieve resultaat is de komende jaren hard nodig om toekomstige ontwikkelingen en tegenvallers op te vangen.

Het college van B&W kijkt in de jaarrekening terug op de zaken die in 2014 zijn gerealiseerd. Er is veel aandacht uitgegaan naar het realiseren van de nieuwe taken die de gemeente heeft overgenomen van het rijk (decentralisaties). Ook is er verder o.a. gewerkt aan het versterken van de infrastructuur van voorzieningen zoals sportaccommodaties en een prettige, veilige en toegankelijke openbare ruimte, het realiseren van bezuinigingen en de samenwerking met andere gemeenten. Het college heeft haar prioriteiten gelegd bij het inzetten van en aansluiten bij de kracht van de samenleving.

U vindt de volledige jaarrekening (programmarekening) op www.heumen.nl > Bestuur > Financiën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.