Het ruimhartige minimabeleid in stand houden, het niet-gebruik van voorzieningen tegengaan, een preventieve aanpak om schulden te voorkomen of verminderen en maatregelen die schuldhulpverlening effectiever maken: dat is de inzet van het Aanvalsplan Armoede en Schulden, dat het college van burgemeester en wethouders nu ter vaststelling voorlegt aan de gemeenteraad.

Op jaarbasis besteedt de gemeente ongeveer € 19 miljoen aan armoedebestrijding en schuldhulpverlening; voor schuldhulpverlening is dat circa € 3,5 miljoen. Vanuit het coalitieakkoord en vanuit het Rijk komen de komende jaren extra middelen, van € 1 miljoen in 2015 oplopend tot € 1,6 miljoen in 2018. Met deze middelen wil het college met het Aanvalsplan Armoede en Schulden een impuls geven aan schuldhulpverlening.

Daarvoor zijn in het aanvalsplan tien uitgangspunten aangegeven, waaronder een bundeling van regelingen in de armoedebestrijding (o.a. de Nijmegenpas) en het creëren van een fonds voor ondersteuning van particuliere initiatieven op het gebied van armoedebestrijding. De hulpverlening wordt effectiever gemaakt door een betere kennisdeling van organisaties in de ketens armoede en schulden. De borging van de betaling van vaste lasten wordt beter door waar nodig de vaste lasten van de uitkering in te houden. Verder komt er meer aandacht voor preventie en wordt gekeken hoe problemen zo vroeg mogelijk kunnen worden gesignaleerd door afspraken te maken met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, ziektekostenverzekeraars en energiebedrijven.

Samen met partners
Bij schuldhulpverlening zijn veel partners in de stad betrokken. Daarom is het Aanvalsplan Armoede en Schulden samen met partijen in de stad opgesteld. Het college heeft het plan op 16 december ter inzage vrijgegeven. Er is door veel partijen gereageerd op de notitie. Op een aantal punten heeft inspraak geleid tot aanpassing van het aanvalsplan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.