Donderdag 26 maart vond de halfjaarlijkse Werkconferentie ‘Afstemming welzijn, wonen en zorg’ plaats. Dit keer met een heuglijk feit namelijk dat Stichting Welzijn Groesbeek, die het jongerenwerk in Heumen levert, de intentieverklaring tekende om mee te doen als partner. Hiermee verbindt ze zich om, net als andere samenwerkingspartners, mee te werken aan een betere ondersteuning van kwetsbare inwoners van jong tot oud in de gemeente Heumen. Doel is dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Dit staat ook beschreven in de strategische visie van de gemeente Heumen.

Twee keer per jaar, in oktober en maart, komen alle organisaties en belangenbehartigers op het gebied van welzijn, wonen en zorg bij elkaar. Tijdens de conferentie bepalen de partners samen welke thema’s worden opgepakt. Met de Stichting Welzijn Groesbeek erbij als nieuwe samenwerkingspartner doen inmiddels 20 organisaties mee.

Wethouder Ellen de Swart (Zorg en Welzijn) opende de bijeenkomst en stond stil bij de nieuwe taken die op de gemeente zijn afgekomen per 1 januari 2015: “Doordat er onder andere via de werkconferentie een goede basis lag worden de nieuwe taken goed opgepakt in onze gemeente. Natuurlijk is het af en toe nog een beetje zoeken naar de juiste weg maar dat proberen we goed op te pakken”. Ellen benadrukt dat als er signalen zijn over zaken die niet goed lopen dat de gemeente graag op de hoogte gesteld wil worden. Ellen: “Met deze werkconferentie ligt een stevige basis om hier goed invulling aan te geven”.

Plannen werkconferentie krijgen vorm
Tijdens de conferentie in oktober 2014 is een drietal thema’s gekozen, waarmee de werkgroepen aan de slag zijn gegaan en hieronder ziet u de resultaten tot nu toe.

Digitaal dorpsplein
Dit is een initiatief voor een website waarop je op een leuke manier ziet wat er allemaal bij jou in de buurt te doen is. Hierdoor voelen mensen zich meer thuis in de buurt, kunnen makkelijk dingen zelf regelen en met andere buurtbewoners dingen doen. De website is bedoeld voor iedereen die woont en werkt binnen de gemeente Heumen. Er is veel draagvlak voor dit initiatief. Er is een startsubsidie afgegeven door onze gemeente via het initiatievenbudget maar het financiële plaatje is niet volledig rond. De werkgroep gaat hier de komende tijd mee aan de slag. Gezocht wordt nog naar hulpvaardige en enthousiaste buurtverbinders. Meer informatie en/of aanmelden? Stuur een e-mail naar: onsdigiplein@gmail.com

Medezeggenschap en ervaringsdeskundigheid
De werkgroep presenteerde een aantal resultaten op deze ochtend. Zo wordt er gedacht vanuit de inhoud en enkel met ervaringsdeskundigen. Er kunnen praktische adviezen gegeven worden op grond van ervaringen met uitgevoerd beleid en daarbij kunnen suggesties voor verbeteringen worden gedaan. Er zijn themagroepen die steeds anders zijn samengesteld; de ervaringen worden per thema bekeken. De werkgroep gaat dit het komende half jaar uitproberen en koppelt het tijdens de werkconferentie in oktober weer terug aan alle partners.

Werkgroep evaluatie, onderwerp ‘eenzaamheid’.
Deze werkgroep evalueert het resultaat van een eerdere werkgroep uit de werkconferenties: de werkgroep “Eenzaamheid”. Deze heeft een signaleringskaart gemaakt om eenzaamheid te herkennen. De kaart is wijd verspreid onder organidaties. Dit heeft er o.a. voor gezorgd dat het thema “eenzaamheid” een nadrukkelijk plaats heeft gekregen in het coalitieakkoord “Sterk vanuit de kern” en op de agenda van de Stuurgroep Preventieve Gezondheid. De werkgroep “Evaluatie” brengt in kaart wat wel of niet gelukt is en rapporteert daarover tijdens de werkconferentie in oktober. Daarbij zal zij suggesties doen om dit thema opnieuw op te pakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.