Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen hebben samen gekeken naar uitvoeringsvarianten voor het groot onderhoud aan de Waalbrug, dat vanaf medio 2016 moet plaatsvinden. Er is vastgesteld dat tijdens het groot onderhoud twee rijstroken open kunnen blijven voor het regulier verkeer. Bussen, hulpdiensten, fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de brug. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat in de aanbesteding van de werkzaamheden aannemers uitdagen om hinder nog meer te beperken.

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat het betonnen rijdek van de brug, waar het gemotoriseerd verkeer over rijdt, moet worden vervangen. Daarnaast moeten er onderhouds- en schilderwerkzaamheden plaatsvinden aan de constructie van de brug en wordt het westelijke fietspad verbreed. Experts van Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen hebben daarom gekeken naar uitvoeringsvarianten voor het onderhoud aan de brug, met als doel om de verkeershinder te beperken.

Randvoorwaarden
Verschillende uitvoeringsvarianten zijn bekeken op technische mogelijkheden, financiële randvoorwaarden en planning van het werk. Rijkswaterstaat en de gemeente hebben daarnaast veiligheid voor de weggebruikers, scheepvaart en personeel tijdens de uitvoering hoog in het vaandel staan. Ook moet het onderhoud duurzaam en kwalitatief goed uitgevoerd worden, zodat de brug de komende 30 jaren zonder groot onderhoud kan. Op basis van deze randvoorwaarden hebben de partners vastgesteld dat het mogelijk is om tijdens het groot onderhoud de brug gedeeltelijk open te houden voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van landbouwverkeer en vrachtauto’s) en in zijn geheel voor bussen, hulpdiensten, fietsers en voetgangers.

Uitdagen
Rijkswaterstaat is op dit moment bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van de werkzaamheden. De gekozen uitvoeringsvariant wordt als eis in de aanbesteding meegenomen. Ook moet de aannemer maatregelen treffen waardoor bussen en hulpdiensten altijd vrije doorgang hebben op de brug. Daarnaast wordt de aannemerij uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen om hinder verder te verminderen (boven op de gekozen uitvoeringsvariant). Bijvoorbeeld door het openstellen van drie rijstroken gedurende de werkzaamheden of het verkorten van de duur van de hinder. Pas bij contractering van de aannemer is de definitieve aard en omvang van de hinder bekend. Naar verwachting is dat medio 2016. Het groot onderhoud van de brug vindt plaats in 2016 en 2017.

Samenwerken
Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Groot onderhoud aan de bijna 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug. Gemeente Nijmegen wil het groot onderhoud benutten om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren door het verbreden van het fietspad aan de westzijde van de brug. Zo wordt Nijmegen voor fietsers nog beter bereikbaar. Op die manier is er maar één keer hinder omdat er toch al wordt gewerkt aan het groot onderhoud van de brug.