Een lagere instroom in de bijstand dan verwacht, en meer mensen aan een baan geholpen: de ontwikkeling van de bijstand over 2014 was positief. Ook zijn meer mensen dan verwacht gedeeltelijk uit de uitkering gegaan.

In 2014 was er een lichte stijging van het bijstandsbestand, van 1,7 procent. Dat zijn iets meer dan 2.000 mensen met een uitkering. De instroom was daarmee 300 lager dan vooraf ingeschat. Nijmegen steekt daarbij gunstig af bij landelijke ontwikkelingen. De gemiddelde stijging van het bijstandsbestand in benchmarksteden (19 grote steden) ligt op 4,4 procent.

Er stromen ook mensen uit de uitkering. Doelstelling van de gemeente is om voor 30% daarvan uitstroom naar werk te realiseren. In 2014 zijn 756 kandidaten volledig uit de uitkering uitgestroomd naar regulier werk. Dat is met 37,8 procent van de totale uitstroom hoger dan de doelstelling. Er zijn ook meer mensen gedeeltelijk uit de uitkering uitgestroomd dan verwacht: dat lukte 193 kandidaten, waar de doelstelling 150 was.

Cijfers UWV
De gemeente is voor re-integratie van bijstandsgerechtigden afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen in Nijmegen steeg in 2014 met 85 naar 4.733: een stijging van 1,8 procent. Landelijk was dat 0,7 procent. Het WW-percentage (WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking) was in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen eind december 5,8% tegenover 5,6% landelijk. De gemeente Nijmegen zit op 5,5%.

Met 5,5 % jongeren jonger dan 27 jaar op het totale WW-bestand heeft Nijmegen verhoudingsgewijs minder jongeren met een WW-uitkering dan op landelijk niveau (6,7%).

Het percentage werkzoekenden in de regio Rijk van Nijmegen was in december 2014 17.047 (11% van de beroepsbevolking); voor Nijmegen was dat 11.376 (13,2%). In 2014 waren er maandelijks gemiddeld 562 openstaande vacatures..