Als het aan het college van Wijchen ligt wordt het beleid voor ruimtelijke kwaliteit veel laagdrempeliger. Dat staat in de nieuwe nota Ruimtelijke Kwaliteit, die het college op 21 mei gaat voorleggen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad met het voorstel instemt, treedt de nieuwe nota op 15 juni 2015 in werking.

Met de nieuwe nota legt het college vooral nadruk op de dialoog met betrokkenen over het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de gemeentelijke ondersteuning en stimulering daarbij. Het voorgestelde nieuwe beleid zorgt voor meer welstandsvrij bouwen dan voorheen. In 2007 besloot de gemeenteraad van Wijchen tot verruiming van het welstandsvrij bouwen. Aanvankelijk betrof de versoepeling enkel nog de achterzijde van gebouwen in drie bepaalde gebieden. In 2012 volgde een verdere verruiming waardoor ook aan de voorzijde van hoofd-gebouwen welstandsvrij kon worden gebouwd. De nieuwe nota Ruimtelijke Kwaliteit gaat nog een stap verder. Hierdoor wordt het overgrote deel van de Wijchense woonwijken en bedrijventerreinen welstandsvrij.

Meer ruimte voor initiatief
De nota Ruimtelijke Kwaliteit biedt ook praktische hulpmiddelen voor inwoners of anderen die bouwplannen in Wijchen hebben. Zo zijn er voor iedere plek in Wijchen zogeheten inspiratie-teksten beschikbaar die initiatiefnemers kunnen helpen tijdens het maken van (bouw)plannen. Veel informatie komt op adresniveau digitaal beschikbaar en is rechtstreeks te raadplegen. In de nota maakt de gemeente onderscheid tussen drie welstandsniveaus, variërend van welstandsvrij tot meer regie door de gemeente. In de meeste woongebieden en bedrijventerreinen wil het college zich zeer terughoudend opstellen en meer ruimte laten voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De regie van de gemeente richt zich vooral op die plekken waar een publiek belang gediend wordt (kernwinkelgebied, het buitengebied, de historische gebieden rondom centrum of in de kernen etc.). Initiatiefnemers kunnen met behulp van de nota Ruimtelijke Kwaliteit eenvoudig bepalen of en welke criteria voor hen gelden.

Mooie stap
Het college stelt in de nota voor een dorpsbouwmeester aan te stellen. Achtergrond hiervan is de rol van de huidige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die door de gemeente kritisch bekeken is. Deze commissie toetst bouwplannen aan de welstandscriteria. Eerder heeft de raad al besloten deze commissie af te schaffen. Het college is van mening dat de rol van de commissie kan worden overgenomen door één dorpsbouwmeester. Hij zal betrokken zijn bij en de gemeente adviseren over ruimtelijke kwaliteit in de breedste zin van het woord. Wethouder Geert Gerrits van Ruimtelijke ordening ziet de nieuwe nota als “een heel mooie stap” in het proces naar méér inspireren. “De nota sluit naadloos aan bij het idee om meer initiatief van-uit inwoners te laten komen en als overheid een terughoudender rol in te nemen als het gaat om het welstandsvrij bouwen. “Meer inspireren en minder toetsen dus”, aldus Gerrits.