Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie ‘Binnenstad van de toekomst’ vastgesteld. In de startnotitie geeft het college aan wat de uitgangspunten, koers en richting zijn voor een visie op transformatie in de Binnenstad en een aanpak van de leegstand. Doel van de visie is in kaart brengen hoe de Binnenstad er voor staat, wat er beter kan en hoe dat wordt aangepakt. De focus ligt daarbij op aanpak van de leegstand.

De visie moet voor de zomer klaar zijn. Het college legt de startnotitie nu voor aan de gemeenteraad.

De Binnenstad is altijd in ontwikkeling en heeft te maken met nationale en lokale trends en factoren. Bijvoorbeeld een krimpend winkelareaal en minder bouwinvesteringen. Consumenten kiezen vaker voor internetwinkelen. De Nijmeegse binnenstad heeft hier de afgelopen jaren op ingespeeld met een verbetering van aanbod en ambiance. Toch is er sprake van een krimpende vraag naar winkelvastgoed, gecombineerd met een overaanbod aan winkelruimte. Leegstand in de Nijmeegse binnenstad vraagt dan ook om aandacht. Vooral buiten het A1-winkelgebied is de leegstand duidelijk zichtbaar. Dat heeft verschillende negatieve gevolgen, zoals verloedering en verminderde leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Binnenstad voor vestiging en bezoek. Maar leegstand biedt ook kansen: er ontstaat ruimte voor vernieuwing in het centrum.

Uitgangspunten
In de nota ‘Binnenstad van de toekomst’ staat de Binnenstad centraal, maar er is aandacht voor gebieden die er invloed op hebben, zoals straks het nieuwe gebied aan de overkant van de Waal. Ook is er aandacht voor specifieke gebieden, zoals de Waalkade, Bloemerstraat-Smetiusstraat en het Stationsgebied.

In kaart brengen en visie vormen
De gemeente werkt als eerste stap aan een analyse van de leegstandsproblematiek van de binnenstad. Daarbij wordt zowel gekeken naar de totale binnenstad als naar de deelgebieden. Per gebied worden aanbevelingen gegeven. Ook wordt gekeken naar landelijke onderzoeken en ‘best practices’.

Vervolgens wordt de analyse voorgelegd aan deskundigen en partijen in de binnenstad. Op basis van de analyse en consultatie wordt een visie opgesteld waarin keuzes worden gemaakt voor zonering van de binnenstad, ontwikkelingsrichtingen van verschillende deelgebieden en acties worden aangeven voor aanpak van de leegstand.

Aanpak: instrumenten en ideeën
Daarna worden instrumenten ontwikkeld om de leegstand aan te pakken. Er zijn al instrumenten en ideeën als monitoring van de leegstand, ruimere regels voor vestiging, de Werkgroep Vastgoed, het opzetten van een Pandenbank die leegstand en kansen op pandniveau inzichtelijk maakt of het oprichten van een Vereniging van Eigenaren Binnenstad als onderdeel van het Huis voor de Binnenstad.

Daarnaast onderzoekt de gemeente onder andere mogelijkheden om te komen tot een compactere binnenstad, het gebruik van straatprofielen waarmee gerichte acquisitie gemakkelijker wordt, stedelijke herverkaveling om de haalbaarheid van transformatie te vergroten, en een ‘aanjaagteam levendige binnenstad’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.