Nadat in december het college van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten al akkoord waren met de gewijzigde opzet van het plan voor de Beuningse uiterwaarden, hebben Provinciale Staten op woensdag 28 januari ook ingestemd met het vernieuwde plan. Hierin is meer aandacht voor de natuur en worden de recreatieve voorzieningen in het gebied verbeterd.

Wethouder Piet de Klein: ‘We zijn erg blij dat Provinciale Staten ook ingestemd hebben met het vernieuwde plan. Op deze manier wordt de energie die de afgelopen jaren in het project is gestoken, gebruikt om een mooi gebied voor natuur en recreatie te ontwikkelen.’

Natuurontwikkeling en recreatie
Het project richt zich in de nieuwe opzet meer op natuurontwikkeling en recreatie. Allereerst wil de provincie de kwaliteit van de leefomgeving voor vogels verbeteren en de kamsalamanderpopulatie versterken. Voor dit laatste worden concrete locaties gezocht voor de poelen en wordt in beeld gebracht op welke wijze deze het beste ingericht kunnen worden. Ook wordt een hoogwatervluchtplaats aangelegd voor de grote grazers in het gebied, zodat zij bij hoog water in de uiterwaard kunnen blijven, dat is nu niet het geval. Daarnaast neemt provincie Gelderland de Stroomlijnopgave van het Rijk over, deze opgave moet voorkomen dat begroeiing de doorstroming van het water belemmert. Met het nieuwe ontwerp kan het waardevolle ooibos in het gebied zo veel mogelijk worden gespaard.

Voor recreanten worden de Beuningse uiterwaarden een stuk aantrekkelijker. Het gebied wordt opener en daarmee beter toegankelijk. Ook gaan de wandel- en struinpaden aansluiten op bestaande routes en worden de strandjes beter bereikbaar. Cultuurhistorische elementen worden opgeknapt en zichtbaar gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het Weurtse Straatje, een historisch, nu onbegaanbaar pad dat vroeger naar de steenfabrieken leidde.

Schetsontwerp
De komende periode wordt, in samenspraak met diverse partijen, het schetsontwerp voor het gebied verder uitgewerkt. Er wordt daarom gesproken met verschillende particuliere eigenaren, Staatsbosbeheer, GDF-Suez en Rijkswaterstaat om gezamenlijk tot een goede invulling te komen waarbij de belangen van zowel de bewoners, grondeigenaren en de toekomstige recreant tot hun recht komen. Meer informatie Op de website www.beuningseuiterwaarden.nl vindt u meer informatie over de ontwikkelingen in het gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.