In de vergadering van 12 februari wordt aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd tot vaststelling van ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de voormalige basisschool St. Jozef aan de Kerkweg in Malden.

In een eerder stadium heeft de gemeenteraad al besloten dat op deze locatie een appartementencomplex ten behoeve van de huisvesting van ouderen en zorgbehoevenden moet worden gebouwd en dat aan de omgeving een kwaliteitsimpuls moet worden gegeven.

Verder wordt de raad voorgesteld wat betreft de participatie te kiezen voor trede 2 van de participatieladder. Trede 2 houdt in dat belanghebbenden, waaronder omwonenden en belangstellenden, worden geïnformeerd over het plan en dat zij daarop kunnen reageren. De uiteindelijke besluitvorming gebeurt door de gemeenteraad, die de ingekomen reacties bij zijn overwegingen betrekt, maar daaraan niet gebonden is.

Zodra de gemeenteraad de hiervoor bedoelde uitgangspunten heeft vastgesteld, zullen het bouwplan voor het appartementencomplex en het plan voor de inrichting van de openbare ruimte concreet worden uitgewerkt en zal een bestemmingsplan worden opgesteld.

Volgens de voorlopige planning wordt het bestemmingsplan dat de nieuwe ontwikkeling mogelijk moet maken in december van dit jaar vastgesteld en kan de schop in het voorjaar 2016 de grond in.
Dit voorstel wordt ook besproken in de commissie Grondgebied van 27 januari aanstaande.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.