www.beuningen.nl

Na eerdere tijdelijke verkeersmaatregelen worden de Koningstraat in Ewijk en een aantal aanliggende wegen dit jaar duurzaam en veilig ingericht om de verkeerssituatie te verbeteren. Tegelijkertijd worden ook de riolering en openbare verlichting aangepakt.

In de Koningstraat komen soms gevaarlijke verkeerssituaties voor tussen auto’s en fietsers, voornamelijk vanwege sluipverkeer. Om de Koningstraat en aanliggende wegen veiliger te maken is de bebouwde komgrens uitgebreid waardoor dit gebied in een 30km zone is komen te liggen. Ook zijn de afgelopen jaren tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. De tijdelijke maatregelen bleken helaas niet succesvol en hebben geleid tot het besef dat voor een veilige weg een grotere aanpak nodig is. Gemeente Beuningen heeft daarom besloten tot herinrichting van de wegen, waardoor in de nieuwe situatie door onder andere een smaller wegprofiel, natuurlijke obstakels en drempels een lage snelheid van auto’s wordt afgedwongen.

Riolering en openbare verlichting ook aangepakt
Naast de wens om de Koningstraat veiliger te maken, bestaat ook de wens om een duurzamer rioolsysteem rondom de Koningstraat aan te leggen. Het drukriool wordt daarom voor het grootste gedeelte omgevormd naar een vrij verval riool, waardoor het rioolstelsel van heel Ewijk vergroot wordt. Dit zorgt in de toekomst voor een besparing op de onderhoudskosten en verkleint de kans op wateroverlast bij hevige regenval. Ook wordt de openbare verlichting vervangen en op de Koningstraat zelf uitgebreid.

Subsidie
De Koningstraat is een belangrijke (school)fietsroute en sluit aan op de snelfietsroute Nijmegen – Beuningen. Deze snelfietsroute is een snelle, directe, comfortabele en veilige route naar campus Heyendaal in Nijmegen. Door deze ontsluiting vanuit Ewijk op de snelfietsroute komt de straat in aanmerking voor subsidie van provincie Gelderland en de Stadsregio. Na eerdere aanvragen hebben zowel de provincie als de Stadsregio eind 2014 een subsidie aan gemeente Beuningen toegekend. De subsidies zijn niet voldoende zijn om het hele gebied opnieuw in te richten. De gemeente heeft daarom besloten om met een integrale aanpak ook de riolering en openbare verlichting aan te pakken. De wens is om ook de Dam mee te nemen. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren is afhankelijk van de kosten van de aannemer.

Vervolg
Gemeente Beuningen gaat het project de komende twee maanden aanbesteden door bij vijf aannemers offertes op te vragen. In principe zal de goedkoopste aannemer de opdracht krijgen. In maart organiseert de gemeente een bewonersavond waarin de plannen gepresenteerd worden. Tegen die tijd is meer bekend over de planning van de aannemer en is ook duidelijk wanneer gestart wordt met de werkzaamheden. Bewoners krijgen die avond ook de mogelijkheid aanvullende suggesties te doen voor de nieuwe inrichting. Naar verwachting is de reconstructie van de Koningstraat begin 2016 voltooid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.