De gemeenten Mook en Middelaar en Heumen werken sinds een jaar samen op het terrein van de openbare ruimte en het sociale domein. Om de samenwerking te bekrachtigen stellen de beide colleges aan de beide gemeenteraden voor om een convenant af te sluiten.

Voor het sociale domein hebben de gemeenten gezamenlijk de opgave opgepakt om de toegang voor inwoners tot ondersteuning en zorg, werk en inkomen effectief en efficiënt te organiseren. Ze zijn samen opgetrokken bij de beleidsvoorbereiding van en de besluitvorming over de nieuwe taken die met de decentralisatie op de gemeente afkomen. Er is gekozen voor een gelijke structuur met per gemeente een eigen lokale toegang en de mogelijkheid tot het delen van voorzieningen, infrastructuur en faciliteiten voor de uitvoering van die nieuwe taken. De samenwerking wordt praktisch vorm gegeven en de gemeenten zijn elkaar tot steun in de diverse ontwikkelingen.

Wat betreft de samenwerking op het terrein van de openbare ruimte zien de gemeenten Mook en Middelaar en Heumen mogelijkheden zowel voor de binnen- als buitendiensten, om gezamenlijk de kwaliteit te versterken, de kwetsbaarheid te verminderen en mogelijk ook de kosten te beheersen.

De beide gemeenten willen zelfstandige gemeenten blijven. Daarvoor is samenwerking essentieel. Zo zoeken beide gemeenten steeds meer de samenwerking in de regio Nijmegen. De schaal van deze samenwerking biedt voordelen en is voor beide gemeenten van existentieel belang. Verder hebben ze te maken met taken die in de eigen provincie Limburg of Gelderland dienen te worden belegd, zoals bij de regionale veiligheidsdiensten, de waterschappen en ook de regionale uitvoeringsdiensten die zich bezig houden met vergunningverlening, toezicht en handhaving. De intergemeentelijke samenwerking wordt dus op diverse wijzen vormgegeven.

Uit de verkenning naar de vorm van de samenwerking tussen de gemeenten Mook en Middelaar en Heumen is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een slagvaardige samenwerking, mede gezien de snelle ontwikkelingen in de gemeentelijke samenwerkingen. Het kost tijd en geld om een vaste constructie aan te gaan, zoals een ambtelijke samenvoeging of bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling, die tot volle wasdom te laten komen en rendabel te maken. De colleges zien de inzet hierop eerder als een verlies van ambtelijke slagkracht dan als winst. Immers, de ambtelijke capaciteit is hard nodig voor een actieve deelname en bijdrage aan de regionale samenwerking.

De gemeenten Mook en Middelaar en Heumen zien dan ook de meeste voordelen in het afsluiten van een convenant. Via dit convenant en de mede op grond daarvan te sluiten overeenkomsten kunnen op een praktische manier voordelen worden verzilverd zonder omvangrijke investeringen of bureaucratie. Met het convenant bestendigen de gemeenten de samenwerking, die als zeer positief wordt ervaren, voor de toekomst. De gemeenten zetten in op een actieve en continue groei van de samenwerking, daar waar voordelen zijn te behalen op het gebied van kwaliteit, kwetsbaarheid en kostenreductie.

In de raadsvergaderingen van 12 en 26 februari 2015 wordt door de beide raden besloten over het voorgelegde convenant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.