De mobiliteitstaken voor het regionale vervoer in de Stadsregio Arnhem Nijmegen gaan met ingang van 1 januari 2015 naar de provincie Gelderland. Dat is het gevolg van de intrekking van de Wet Gemeenschappelijke Regeling Plus (WGR+) waartoe de Eerste Kamer op 16 december 2014 heeft besloten. De 20 deelnemende gemeenten beraden zich op de inhoud en vorm van vrijwillige regionale samenwerking na afschaffing van de WGR+.

Met het groene licht uit Den Haag gaat de zogeheten Brede Doel Uitkering ter waarde van jaarlijks circa € 80 miljoen over naar de provincie. Dat geldt ook voor de taken op het gebied van het openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement. Het personeel dat belast is met deze mobiliteitstaken gaat mee met het overgehevelde budget.

Met een brief heeft de provincie op 10 december jl. kenbaar gemaakt hoe zij van plan is om te gaan met de overdracht van deze taken. De bestedingsafspraken voor het BDU-geld voor 2015 zijn vastgelegd in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteit van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De provincie neemt dit bestedingsvoorstel waarschijnlijk over in de Meerjaren Investerings Agenda Mobiliteit. Dit betekent dat er voor de reiziger in de stadsregio voorlopig niets verandert.

De Stadsregio Arnhem Nijmegen voert naast mobiliteit ook taken uit op het gebied van economie, wonen en ruimtelijke ordening. Het afgelopen jaar hebben de deelnemende gemeenten zich gebogen over een nieuwe vorm en inhoud van regionale samenwerking. De gemeenten besluiten in februari over de oprichting van een Gemeenschappelijk Orgaan en de taken die zij daarin onderbrengen. Een Stuurgroep, bestaande uit de burgemeesters van de gemeenten Arnhem en Nijmegen, en de voorzitter van de stadsregio, heeft de mogelijkheden hiervoor verkend en aan de gemeenten voorgelegd. De Stuurgroep stelt daarnaast voor een Triple Helix-samenwerking op te richten om met het bedrijfsleven en het onderwijs de regionale economie te versterken.

Dat betekent dat de stadsregio in de huidige vorm ophoudt te bestaan. De transitie van taken en mensen moet op 1 juli 2015 gereed zijn. Dat is het moment waarop de stadsregio naar verwachting geliquideerd wordt. Lopende projecten worden afgebouwd of voor 1 juli 2015 overgedragen. De uitwerking hiervan gebeurt in de eerste helft van 2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.