Gemeenten zijn in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning én in de Jeugdwet vanaf 2015 verantwoordelijk voor de toekenning van voorzieningen aan Nijmegenaren. De regels voor de toekenning van deze voorzieningen zijn door het College van B&W vastgesteld. Het biedt een afwegingskader voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van voorzieningen. Het doel blijft, zoals vastgesteld in het nieuwe Wmo-beleid, dat maatwerk altijd mogelijk blijft. Het college van B&W heeft daarnaast de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage voor voorzieningen en de PGB-tarieven vastgesteld.

Vanaf 2015 kunnen Nijmegenaren nog steeds een beroep doen om op voorzieningen die de gemeente biedt ter ondersteuning van het dagelijks leven. Het gaan dan om hulp bij het huishouden, rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonaanpassingen (huidige wmo) en om begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (nieuwe in de wmo). De gemeente Nijmegen huurt de wmo-hulpmiddelen en heeft voor (woon)begeleiding, dagbesteding en verblijf contracten gesloten met aanbieders van deze hulp. Nijmegenaren betalen een eigen bijdrage voor hulp en kunnen blijven kiezen voor een PGB.

Meer mensen met lage eigen bijdrage
De gemeente Nijmegen huurt de wmo hulpmiddelen en koopt deze dus niet meer. Voor elk hulpmiddel geldt een andere huurprijs, denk aan het verschil tussen het huren van een rolstoel of een fietsvoorziening. De maximale eigen bijdrage is vanaf 2015 is dan ook gebaseerd op de huurprijs van het hulpmiddel. De hoogte van de eigen bijdrage hangt vervolgens af van het inkomen, vermogen, huishouden, leeftijd en het aantal voorzieningen dat iemand krijgt. In het coalitieakkoord is afgesproken dat meer Nijmegenaren in aanmerkingen moeten komen voor het betalen van de laagste eigen bijdrage van 19 euro per vier weken.

Eigen bijdrage
Voor hulp bij het huishouden geldt als maximale eigen bijdrage het uurtarief voor de Hulp in het Huishouden. Voor de eigen bijdrage van begeleiding of dagbesteding gaat het om een maximum van 20 euro per uur of dagdeel) Het college van B&W heeft besloten om de uurtarieven voor dagbesteding (31 euro) of begeleiding (45 euro) niet te hanteren. Hierdoor zou de eigen bijdrage voor bepaalde inkomensgroepen te hoog oplopen.

PGB-tarieven
Voor de nieuwe taken die de gemeente Nijmegen vanaf 2015 uitvoert zijn nieuwe PGB uurtarieven vastgesteld.

Deze zijn:
– Dagbesteding, ambulante trajecten: gelijk aan tarief Zorg in Natura (ZIN) dat gecontracteerde aanbieders ontvangen
– Wmo begeleiding: hetzelfde PGB-tarief dat nu geldt voor AWBZ-begeleiding
– Kortdurend verblijf: huidige AWBZ tarief (101 euro per etmaal)
– Beschermd Wonen: huidige PGB tarief min 5%
– Gesubsidieerde Jeugdhulp: tarief gelijk aan tarief Zorg in Natura (ZIN)

Vanaf 2015 betaalt de Sociale Verzekeringsbank het PGB rechtstreeks uit aan de zorgverlener waar de cliënt (pgb-houder) een zorgovereenkomst mee heeft afgesloten. Meer informatie hierover is te vinden op www.nijmegen.nl/veranderingenzorg