Het hoger beroep dat de gemeente Heumen heeft ingesteld inzake een geschil met de Firma Kanters is uitgemond in een schikking. Deze schikking houdt concreet in dat de gemeente een terugbetaling ontvangt van €190.000. De totale meerkosten in deze casus voor de gemeente Heumen bedragen echter €1.240.000.

Teleurstellende uitspraak april 2013
In april 2013 ontving de gemeente Heumen van de Raad van Arbitrage voor de bouw een onverwachte en ook teleurstellende uitspraak inzake het geschil tussen de gemeente en de Firma Kanters. Hierbij is de curator van de inmiddels failliete Firma Kanters nagenoeg integraal in het gelijk gesteld. Voor de gemeente was er een fors bedrag mee gemoeid, ter hoogte van 1.166.000 euro. De uitspraak was teleurstellend omdat de gemeente in arbitragezittingen in de periode 2006-2010 in het gelijk was gesteld ten aanzien van het onthouden van goedkeuring van het werk van de Firma Kanters, de gronden daarvoor, het inschakelen van derden voor het afmaken van het werk en het vorderen van een schadevergoeding.

Inhoud van het geschil
Het geschil dateert uit 2005-2006 en heeft te maken met de problemen die ontstaan zijn met de Firma Kanters bij de aanleg van riolering in het buitengebied. Dit bedrijf is naar de mening van de gemeente destijds in gebreke gebleven bij het nakomen van de overeengekomen afspraken. De gemeente zag zich hierdoor genoodzaakt het werk door andere partijen te laten voltooien. Daarbij heeft steeds voorop gestaan dat de panden in het buitengebied werden voorzien van riolering, zoals wettelijk verplicht is en dat de overlast voor inwoners tot een minimum werd beperkt.

Gevolgen schikking voor rioolheffing
Het college stelt voor aan de raad om in 2015 een actualisering te laten maken voor het kostendekkingsplan ten behoeve van het gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016 (GRP). In het plan zijn voor de komende 60 jaar de onderhoud- en vervangingsplannen en de daarbij geraamde kosten opgenomen. In het kostendekkingsplan zullen de genoemde tegenvaller en de bijkomende kosten worden verrekend. Voor 2015 betekent dit dat er geen extra verhoging van de rioolheffing aan inwoners zal plaatsvinden. Vanaf 2016 zal er voor de inwoners wel een aanvullende stijging van de rioolheffing aan de orde zijn. In 2016 bedraagt deze stijging concreet €5,75 per huishouden. In de loop van 2015 wordt duidelijk wat het effect van deze en andere ontwikkelingen zal zijn op de rioolheffing in de toekomst. Dit zal worden opgenomen in het genoemde kostendekkingsplan.

Voorkomen
Het college noemt verschillende leerpunten bij de “zaak Kanters”. Er wordt bijvoorbeeld veel meer aandacht gegeven aan de regievoering over projecten; die dient helder en zakelijk te zijn. Dit betekent onder andere: een goede opdrachtverstrekking, kwalitatief goed toezicht tijdens de voorbereiding en uitvoering van het werk en een kritische en toetsende houding naar adviseurs. Daarnaast wordt primair ingezet op het voorkomen van juridische procedures.

Openheid van zaken
Het college van B&W kan nu volledige openheid van zaken geven aan de gemeenteraad. Eerder was dat lastig omdat de zaak nog ter beoordeling van derden (arbiters) was. Nu het conflict is beslecht en het delen van de inhoud van stukken niet langer op het conflict van invloed kan zijn, kan de vertrouwelijkheid van eerdere stukken worden opgeheven.

Raadsvergadering
In de raadsvergadering van 18 december wordt dit onderwerp besproken. U kunt als inwoner deze vergadering (evenals andere raadsvergaderingen) bijwonen. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

One thought on “Beroepsprocedure leidt tot schikking tussen gemeente Heumen en Firma Kanters”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.