Hoewel kwaliteitsverbetering van het onderwijs een centraal thema is, gaat bij slechts één op de drie basisscholen het budget voor nascholing en professionalisering stijgen in 2015. Dalende budgetten worden voornamelijk veroorzaakt door financiële problemen, een sterkere nadruk op interne scholing en voorgaande investeringen in scholing. Dit geldt voor zowel budgetten voor leerkrachten als voor het management en leidinggevenden. Deze resultaten komen voort uit het nascholings- en professionaliseringsonderzoek dat is uitgevoerd door bureau NIDAP in juni 2014 onder 300 schoolleiders en schooldirecteuren over opleidingen in het onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat het scholingsbudget sterk wisselt per jaar. Dit komt omdat het scholingsbeleid bij veel scholen ‘ad hoc’ of in fases verloopt. Directeur Paul van der Wal: ‘Wanneer een fase is afgelopen hoeft er in het jaar daarna kennelijk geen geld meer uitgegeven te worden aan de ontwikkeling van de docenten. Hierdoor daalt het budget’. Bij één op de vijf [22%] VO scholen neemt het budget af. Veel scholen vinden de externe scholing erg duur, daarbij vindt men dat er genoeg docenten binnen de organisatie voldoende kennis hebben om hun (jongere) mededocenten bij te scholen.

Bij scholen met een stijgend opleidingsbudget voor docenten is er vaak sprake van scholingscycli. Een stijgend budget komt voort uit bepaalde scholing die reeds gepland staat voor het komende jaar waar afgelopen jaren geen behoefte aan was. De groei van het scholingsbudget wordt ook bepaald door onderwerpen die binnen het onderwijs belangrijk worden zoals het passend onderwijs en verschillende masters. Daarnaast is volgens het Van der Wal een belangrijke ontwikkeling de nieuwe cao, die tot een grotere nadruk op het scholingsbeleid moet gaan leiden. Voor stijgende opleidingsbudgetten voor het management wordt de grotere nadruk op het opleiden van de managementlaag en reorganisaties binnen scholen als belangrijkste reden worden aangevoerd.
Sterke verschillen in opleidingsbudget van management en docenten

De budgetten voor docenten versus het management binnen het primaire en voortgezet onderwijs verschillen sterk. Het opleidingsbeleid voor managers en leidinggevenden wordt veel vaker bovenschools bepaald dan dat voor docenten. Ook voor het management geldt dat het opleidingsbeleid vooral vraaggericht is. Wanneer bepaalde thema’s in het verleden behandeld zijn, kan het zijn dat in de volgende periode helemaal geen opleidingen gevolgd zullen worden.

Binnen het primair onderwijs is de spreiding van budgetten beperkt: twee derde bevindt zich tussen de 5.000 en 20.000 euro. Binnen het VO heeft een kwart een budget van meer dan 50.000 euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.